Kế hoạch 26/KH-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý

Tóm lược

Kế hoạch 26/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 26/KH-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Cần Thơ Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Cần Thơ Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định để tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý;

b) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh lành mạnh;

c) Tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật;

b) Từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa sở, ban ngành thành phố trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần giúp doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hội nhập kinh tế quốc tế;

c) Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

2. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Nội dung: Thực hiện rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đăng tải trên Công báo, Cổng Thông tin điện tử thành phố;

b) Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. T chức đi thoại với doanh nghiệp v các vn đ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuât, kinh doanh của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức tọa đàm, đối thoại các chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố;

d) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

4. Biên soạn tài liệu tuyên truyn, ph biến pháp luật v kinh doanh cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Biên soạn, phát hành tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (tài liệu hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật về pháp lý doanh nghiệp...);

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố;

d) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Đôn đốc, hướng dẫn sở, ban ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp theo quy định;

c) Lập dự toán kinh phí theo quy định gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định; thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

4. Sở, ban, ngành thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện của ngành, đơn vị gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ban ngành thành phố xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

6. Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Đề nghị phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Tải về

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
26/KH-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
26/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 2273/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2273/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2257/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2257/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2272/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2272/QĐ-UBND về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2235/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 2235/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ