Kế hoạch 22/KH-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị

Tóm lược

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 22/KH-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Yên Bái Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Xây dựng, Tài chính nhà nước,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Yên Bái Chủ tịch Đỗ Đức Huy

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN Đ ÁN HOÀN THIN H THNG ĐNH MC VÀ GIÁ XÂY DNG TRÊN ĐA BÀN TNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 77/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chnghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Tổ chức triển khai rà soát các Bộ định mức đã được Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý chun ngành công b;

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn, phổ biến các cơ chế, chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và đơn giá mới lập;

- Tổ chức, phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn;

- Cập nhật liên tục chế độ chính sách, giá cả vật liệu, điều kiện cung ng vật liệu để điều chỉnh đơn giá xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường.

2. Yêu cầu:

- Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh cho phù hp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Bố trí ngân sách cho việc xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và xây dựng đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn.

II. K HOẠCH THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng và công bố các Bộ đơn giá:

1.1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng các Bộ đơn giá: Từ quý I/2018 đến quý III/2018;

- Thời gian công bố các Bộ đơn giá: Quý IV/2018.

1.2. Nội dung thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra, rà soát các Bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh Yên Bái; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực triển khai các thủ tục pháp lý, lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân phê duyệt theo quy định.

Cụ thể gồm có 7 bộ đơn giá như sau:

a) Đơn giá ca máy và thiết bị thi công:

Xây dựng mới Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức ca máy và thiết bị thi công để thay thế Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 1249/UBND-XD ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng và Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung công bkèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2151/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

c) Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phn lp đặt tỉnh Yên Bái, công bban hành kèm theo Văn bản s2150/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

d) Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2148/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

đ) Đơn giá dự toán công tác sửa chữa:

Xây dựng mới Bộ đơn giá dự toán công tác sửa chữa theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng công bĐịnh mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2149/UBND-XD ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

e) Đơn giá các dịch vụ công ích đô thị:

Xây dựng mới Bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị và Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần dịch vụ công ích đô thị tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2826/UBND-XD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

g) Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cu kiện và kết cấu xây dựng:

Xây dựng mới Bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiến và kết cấu xây dựng theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng công bĐịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng để thay thế Đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng tỉnh Yên Bái, công bố ban hành kèm theo Văn bản số 2957/UBND-XD ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Kế hoạch thực hiện xây dựng và công bố các bộ định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị của tỉnh Yên Bái:

2.1. Thời gian thực hiện:

Thời gian xây dựng và công bố các Bộ định mức từ quý II/2018 đến quý IV/2018.

2.2. Nội dung tổ chức thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì phi hp với các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức rà soát định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị áp dụng cho tỉnh Yên Bái theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tổng hợp các định mức đã được Bộ Xây dựng công bố cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và xin ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng để ban hành, công bố theo quy định.

Cụ thể gồm 02 tập định mức:

a) Các định mức xây dựng đặc thù,

b) Các tập định mức dịch vụ công ích đô thị, bao gồm:

- Cấp nước;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Thu gom và xử lý rác thải;

- Duy trì nghĩa trang.

III. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức rà soát hệ thống định mức hiện có để khắc phục những tồn tại và tổ chức hướng dẫn, áp dụng;

- Đối với các định mức còn thiếu, cần bổ sung hoặc cần phải xây dựng mới do phát sinh thì cần đầu tư nghiên cứu cụ thể theo quy trình chặt chẽ bảo đảm phù hợp với thực tế và xây dựng quy trình thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để ban hành sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng;

- Đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Tổ chức phân cấp, giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng công trình cho các sở quản lý chuyên ngành, các tổ chức và cá nhân có năng lực thực thi;

- Tổ chức hướng dẫn lập, quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị đã sửa đổi, định mức xây dựng đặc thù và giá xây dựng đã xây dựng mới;

- Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách mới, giá cả vật liệu trên thị trường tại từng thời điểm, các điều kiện cung ứng vật liệu để điều chỉnh đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Nghiên cứu và xây dựng định mức, xác định mức chi phí cho công tác, theo dõi, tổng hợp tại các công trình, dự án có áp dụng các công nghệ mới, phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tổng hợp xây dựng định mức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Kinh phí dự kiến thực hiện: 1.500 triệu đồng.

(Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Kinh phí xây dựng 07 bộ đơn giá: 1.000 triệu đồng;

- Kinh phí hỗ trợ rà soát, xây dựng định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị: 500 triệu đồng.

(Kinh phí thực tế theo dự toán chi tiết xây dựng các Bộ đơn giá, định mức được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành).

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành, các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng các bộ định mức và đơn giá xây dựng;

- Chịu trách nhiệm thống nhất về quản lý hệ thống định mức và đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Chủ trì việc đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hệ thống định mức và đơn giá xây dựng;

- Chủ trì xây dựng mô hình và quy trình xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống định mức và đơn giá xây dựng;

- Chủ trì việc ban hành, hướng dẫn phương pháp xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng trên phạm vi tỉnh Yên Bái;

- Chủ trì rà soát, ban hành hệ thống định mức và giá xây dựng áp dụng chung (đã công bố và ban hành);

- Chủ trì xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, công nghệ và công trình cụ thể;

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho các công việc triển khai thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2. Sở Tài chính

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá và Định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị theo Kế hoạch được phê duyệt;

- Chủ trì, phi hp với các cơ quan có liên quan thẩm định dự toán chi tiết xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức và hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan

- Có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách có liên quan đến quản lý định mức và giá xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành để thỏa thuận với Bộ Xây dựng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở: XD, TC, KH&ĐT, CT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cng thông tin điện ttỉnh;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (KTN);
- Lưu: VT, XD, TH.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Huy

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
22/KH-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
22/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 1699/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản

Quyết định 1699/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1698/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại

Quyết định 1698/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Kinh doanh khí thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1650/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1650/QĐ-UBND quy định về tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái ban hành ngày 04/09/2018

Ban hành: 04/09/2018
Hiệu lực: 04/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 10/CT-UBND lĩnh vực Giáo dục

Chỉ thị 10/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ