Hôm nay là hạn cuối công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2018

09:20 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của công văn 991/BGDĐT-QLCL Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 15/3/2018 thì hôm nay, ngày 11/7 là ngày cuối cùng các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2018.

Ngoài việc công bố điểm thi thì các đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia tuyển sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cần thực hiện những nhiệm vụ dưới đây: 

 

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

 Công bố kết quả thi.

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 11/7/2018

 Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 15/7/2018

 Cập nhật vào Phần mềm QLT và  gửi   báo  cáo  kết  quả  xét công nhận tốt   nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công   bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 17/7/2018

 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm   thời, trả học bạ và các loại giấy chứng   nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Chậm nhất ngày 20/7/2018

 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 20/7/2018

 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh   sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết   quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/7/2018

 Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 20/7/2018

 Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho  Hội đồng thi.

Các sở GDĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày 21/7/2018

 Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Hoàn thành chậm nhất ngày

28/7/2018

 Hoàn thành việc xét công nhận tốt   nghiệp THPT sau phúc khảo.

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 30/7/2018

 Cập nhật vào Phần mềm QLT; gửi báo   cáo và dữ liệu kết quả tốt  nghiệp   THPT  chính  thức về Cục QLCL.

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 01/8/2018

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT.

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 05/8/2018

  Nội dung chi tiết tại công văn 991/BGDĐT-QLCL.

Chia sẻ