Học phí phải phù hợp với thực tế địa phương và tình hình dịch Covid

14:48 - 04/09/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những yêu cầu tại Công văn 3281/BGDĐT-KHTC về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học phí phải phù hợp với thực tế địa phương và tình hình dịch Covid. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Về học phí: Căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid.

 

Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. 

 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền…

 

Công văn 3281/BGDĐT-KHTC được Bộ giáo dục Đào tạo ban hành ngày 27/8/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ