Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường từ 07/2021

13:43 - 19/10/2020 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Hà Nội thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường từ 07/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ 01/7/2021, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

 

Cụ thể, chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND).

 

Trong khi đó, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã TP. Hà Nội là UBND phường.

 

Như vậy, từ tháng 7/2021 tới đây, chính quyền địa phương ở phường tại TP. Hà Nội sẽ chỉ là UBND phường, không còn HĐND phường như ở các huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn.

 

Đồng thời, UBND phường gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. Riêng UBND phường loại I và loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch.

 

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý:

 

- Chủ tịch UBND phường: Trực tiếp quản lý, sử dụng công chức phường; ký các văn bản của UBND phường…

 

- Phó Chủ tịch UBND phường: Giúp Chủ tịch UBND phường thực hiện các công việc theo phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch được ủy nhiệm thay mặt điều hành và giải quyết công việc của UBND phường…

 

Tailieuluat
Chia sẻ