Hà Nội: Phải xin lỗi khi trễ hẹn, có sai sót trong giải quyết TTHC

11:33 - 15/06/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch 123/KH-UBND về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Phải xin lỗi khi trễ hẹn, có sai sót trong hồ sơ giải quyết TTHC. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

 

Đảm bảo 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. 

 

Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm túc việc thông báo trước khi hồ sơ quá hạn, thực hiện xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn, sai sót trong tiếp nhận hồ sơ; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC. 

 

Ngoài ra, cần cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

 

Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy định về giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Kế hoạch 123/KH-UBND được UBND TP.Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 11/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ