Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018

13:54 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Là nội dung trong nghị quyết 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.

 

giám sát thực hiện công tác PCCC

Sẽ thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, các đoàn giám sát sẽ thực hiện các nội dung giám sát sau đây:

- Việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.
 
- Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; rà soát các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
 
- Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành, Tập đoàn, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cá nhân về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.
 
- Xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân của hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.
 
Trích dẫn nghị quyết 62/2018/QH14 (có hiệu lực từ ngày 15/6/2018):
 
1. Mục đích
- Xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018;
- Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

 

 

 

Chia sẻ