Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh đến hết năm 2020

16:11 - 18/06/2020 Tin pháp luật
Đó là quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh được ban hành ngày 12/06/2020.

 

Theo đó, người nộp phí bao gồm:

 

- Người có yêu cầu độc lập tham gia trong các vụ việc cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật Cạnh tranh. 

 

- Người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định tại Điều 16 Luật Cạnh tranh. 

 

Mức thu phí áp dụng từ ngày 27/7/2020-hết 31-12/2020 như sau:

 

-  Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 5.000.000 đồng/vụ việc. 

 

- Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: 25.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

 Mức thu phí áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 trở đi: 

 

- Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 10.000.000 đồng/vụ việc. 

 

- Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh: 50.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

Bên cạnh đó khi có yêu cầu độc lập tham gia tố tụng cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có yêu cầu độc lập phải nộp tạm ứng 100% mức phí theo mức quy định.

 

Người có yêu cầu độc lập phải chịu phí đối với yêu cầu độc lập của họ nếu yêu cầu đó không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Trường hợp được chấp nhận, người có yêu cầu độc lập được trả lại số tiền phí tạm ứng đã nộp. 

 

Thông tư 58/2020/TT-BTC  chính thức có hiệu lực từ ngày 27/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ