Giảm 10-20% các loại phí, lệ phí lĩnh vực hàng không đến hết 2020

09:25 - 29/05/2020 Tin pháp luật
Cụ thể mức giảm được quy định tại Thông tư 46/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Giảm 10-20% các loại phí, lệ phí lĩnh vực hàng không đến hết 2020. Ảnh minh họa.

 

- Về mức thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

 

Từ ngày 27/5/2020 - hết 31/12/2020, nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

 

Trong thời gian áp dụng, không nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

 

- Đối với mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

 

Từ ngày 27/5/2020 - hết 31/12/2020, nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC.

 

Trong thời gian áp dụng, không nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC.

 

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, thực hiện nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

 

- Đối với mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

 

Từ ngày 27/5/2020 - hết 31/12/2020, nộp phí bằng 80% mức phí tương ứng quy định tại mục VI và mục VIII phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC

 

Từ ngày 01/01/2021 nộp phí như quy định tại Thông tư số 193/2016/TT-BTC.

 

Thông tư 46/2020/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 27/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ