Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

08:51 - 23/05/2022 Tin pháp luật
Chính đã ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước vào ngày 21/5/2022.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa.

 

Nghị định 32 gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

 

Cụ thể, thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật như sau:

 

Kỳ tính thuế

Thời gian gia hạn

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2022

chậm nhất đến ngày 20/11/2022

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2022

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2022

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2022

 

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến tăng số thuế phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn được gia hạn thì số thuế được gia hạn gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

 

- Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trên Tờ khai thuế đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

 

- Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Nghị định 32/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ