Diện tích làm việc tối thiểu của giảng viên phải đạt 10m2/người

11:09 - 12/02/2020 Tin pháp luật
Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 10/02 vừa qua.

Diện tích làm việc tối thiểu của mỗi giảng viên phải đạt 10m2. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để các cơ sở đào tạo lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê công trình sự nghiệp; quản lý, sử dụng các công trình sự nghiệp.

 

Về diện tích làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên được quy định cụ thể như sau:

 

- Mỗi giáo sư cần có diện tích làm việc 18m2;

 

- Mỗi phó giáo sư cần có diện tích làm việc 15m2;

 

- Mỗi giảng viên chính, giảng viên cần có diện tích làm việc 10m2

 

Riêng với phòng chờ cho giảng viên: cứ 20 phòng học có 01 phòng chờ cho giảng viên và diện tích chuyên dùng của phòng chờ là 3m2/giảng viên, với diện tích phòng không nhỏ hơn 24m2/phòng.

 

Thông tư cũng quy định về việc khu vệ sinh cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên phải theo các khối phòng chức năng, trường hợp khu riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường...

 

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 27/3/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ