Địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, địa phương

11:12 - 02/07/2018 Tin pháp luật
Bộ Thông tin truyền thông ban hành thông tư 07/2018/TT-BTTTT, hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 15/05/2018.
đặt hàng xuất bản phẩm
Ảnh: Internet
 
Theo đó, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, địa phương cụ thể như sau:
 
Đối với xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng tại các nơi: Thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thư viện chuyên ngành; thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học; Thư viện của các trường đại học, cao đẳng; thư viện của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện; Cơ quan quản lý chuyên ngành; tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể trung ương; Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài; cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.
 
Đối với xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách địa phương, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng tại: Thư viện tỉnh, thư viện huyện; thư viện trường học trong tỉnh; Thư viện chuyên ngành; thư viện của các trường đại học, cao đẳng đóng tại địa bàn; Tủ sách nghiệp vụ của các cơ quan hành chính địa phương; Tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể địa phương; Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Các địa chỉ khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
 
Số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 05 bản/tên xuất bản phẩm. Riêng thư viện công cộng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng xuất bản phẩm được gửi tới mỗi địa chỉ nhận không quá 10 bản/tên xuất bản phẩm.
 
Điều 4. Phương thức thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm
 
1. Đối với bản thảo (bản mẫu), thực hiện theo phương thức đặt hàng; giá đặt hàng do cơ quan đặt hàng quyết định trên cơ sở mức chi phí cho các công đoạn cụ thể, bao gồm:
 
a) Xây dựng đề tài; tổ chức bản thảo (đặt sáng tác, sưu tầm, biên soạn hoặc dịch sang các ngôn ngữ khác nhau);
 
b) Thực hiện quy trình hoàn thiện bản thảo (bản mẫu), bao gồm: Biên tập, đọc duyệt; thẩm định, hiệu đính (nếu có); hoàn thiện bản mẫu (bao gồm cả bìa nếu xuất bản phẩm là sách).
 
2. Đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm, thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật, trên cơ sở giá do cơ quan đặt hàng phê duyệt.
Chia sẻ