Cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Nội

11:00 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Hà Nội vừa ban hành quyết định 3406/QĐ-UBND thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.
đội quản lý trật tự xây dựng đô thị hà nội
Ảnh minh họa. Nguồn: Zing
 
Trong đó có quy định về cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị:
 
Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị gồm
 
- Đội trưởng
 
- Không quá 2 Phó đội trưởng và các công chức.
 
Đội trưởng và Phó đội trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội. Đội phó thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
 
Căn cứ vào yêu cầu quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn cấp xã, Đội - trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quyết định phân công công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn cấp xã. Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.
 
Quyết định cũng quy định về biên chế của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm và đảm bảo không tăng thêm biên chế.
 
 
Điều 1. Thí điểm thành lập và vị trí, chức năng của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
 
1. Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
 
Thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm (24 tháng), kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
 
2. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là cấp huyện), có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.
 
Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.
 
3. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Chia sẻ