Cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

08:03 - 19/07/2018 Tin pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được quy định trong quyết định 29/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/7/2018.

ban thi đua khen thưởng trung ương

Ảnh minh họa. Nguồn: dangcongsan

 

Cụ thể về cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ bao gồm:

 

1. Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (gọi tắt là Vụ I).

 

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương (gọi tắt là Vụ II).

 

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Vụ III).

 

4. Vụ Tổ chức cán bộ.

 

5. Văn phòng.

 

6. Vụ Pháp chế - Thanh tra.

 

7. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.

 

8. Trung tâm Tin học.

 

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 6 là các tổ chức hành chính giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; các tổ chức quy định tại khoản 7, 8 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

Quyết định 29/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2018, thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ