Chỉ thị 447/CT-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Tóm lược

Chỉ thị 447/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành ngày 06/02/2018

Số hiệu: 447/CT-UBND Ngày ban hành: 06/02/2018
Loại văn bản: Chỉ thị Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Địa phương ban hành: An Giang Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Doanh nghiệp,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh An Giang Phó Chủ tịch Lâm Quang Thi

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/CT-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh An Giang, Chương trình hành động số 251/CTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2016 - 2020”, các sở, ngành tỉnh và địa phương đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện củng cố, nâng chất lượng hoạt động các hợp tác xã gắn với định hướng xây dựng và hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất các hợp tác xã; gia tăng lợi ích cho số đông thành viên hợp tác xã và nông dân; từ đó giúp cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại địa phương.

Đến nay, hợp tác xã cơ bản được củng cố và có bước phát triển. Trong năm 2017, phát triển mới được 18 hợp tác xã, trong đó có 16 hợp tác xã nông nghiệp và 02 hợp tác xã lĩnh vực giao thông vận tải. Tính lũy kế, toàn tỉnh có 171 hợp tác xã, trong đó 122 hợp tác xã nông nghiệp.

Tuy nhiên, một số địa phương trong năm 2017 chưa phát triển mới hợp tác xã; có nhiều hợp tác xã ngưng hoạt động đã lâu mà chưa giải thể; chưa hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tình trạng một số cơ quan hành chính cấp xã can thiệp sâu vào công việc nội bộ, quản lý, điều hành của hợp tác xã hoặc đề nghị đưa người vào quản lý, điều hành hợp tác xã trái quy định của pháp luật hợp tác xã còn tồn tại trong thời gian qua.

Chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều hạn chế; số lượng thành viên trong hợp tác xã còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu ra sản phẩm của hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Chương trình hành động số 251/CTr-UBND và các Quyết định, Kế hoạch phát triển hợp tác xã của tỉnh.

Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã còn chậm, chưa đạt yêu cầu; có 3/12 hợp tác xã nông nghiệp tham gia thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện theo Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh An Giang.

Để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh An Giang; Chương trình hành động số 251/CTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 và Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang; Đề ánĐổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 và Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành tỉnh và địa phương cần tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã kiểu mới để người dân, nhà đầu tư thấy được lợi ích khi tham gia hợp tác xã nhằm kích thích người dân, nhà đầu tư quan tâm tham gia ngày càng nhiều vào hợp tác xã.

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang xây dựng các phóng sự, phim tài liệu, mở các chuyên mục về phát triển hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu, biểu dương những mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để nhân rộng trong toàn tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiến hành thành lập mới hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh tế hợp tác cấp huyện trong quý I năm 2018. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tại các xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trực tiếp về hợp tác xã; phân công công chức kiêm nhiệm về kinh tế hợp tác.

- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã kiểu mới, đặc biệt là các xã nông thôn mới và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đến năm 2020. Việc thành lập mới hợp tác xã phải đảm bảo số lượng thành viên theo Luật Hợp tác xã năm 2012; khuyến khích nhiều nông dân trên địa bàn tham gia hợp tác xã để đạt diện tích đất tối thiểu của “Cánh đồng lớn”.

- Phối hợp chặt chẽ với sở, ngành chức năng trong việc hỗ trợ các hợp tác xã đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ quản lý; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tìm đầu ra sản phẩm.

- Hằng năm, khi lập kế hoạch sử dụng đất, nghiên cứu đưa vào kế hoạch sử dụng quỹ đất công (do xã quản lý) hoặc đất chưa sử dụng, tạo quỹ đất sạch cho hợp tác xã thuê để sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hợp tác xã nông nghiệp theo quy định.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động triển khai, hướng dẫn hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai thiện hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước.

- Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hợp tác xã, qua đó báo cáo các khó khăn, vướng mắc của địa phương, hợp tác xã và đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 và Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương, nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình, Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình, Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã và định mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã.

6. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ và khuyến khích thành lập các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tiếp cận với các chính sách khuyến công của địa phương.

- Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Định hướng thị trường đầu ra cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

7. Sở Giao thông vận tải chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hợp tác xã, qua đó báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phát triển.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật; có kế hoạch củng cố bộ máy quản lý, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã đảm bảo đúng luật định. Kiên quyết xử lý hoặc giải thể các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã hoạt động sai luật, hoạt động trên danh nghĩa và ngưng hoạt động.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Quang Thi

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
06/02/2018
Văn bản được ban hành
447/CT-UBND
06/02/2018
Văn bản có hiệu lực
447/CT-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND tỉnh An Giang lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành năm 2018

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 30/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2367/QĐ-UBND lĩnh vực khác

Quyết định 2367/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025 ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2331/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 2331/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, phân loại Kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ