Chỉ thị 02/CT-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại

Tóm lược

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Chỉ thị Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Hồ Chí Minh Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Thương mại, Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hồ Chí Minh Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; năm đầu tiên Thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Thành phố năm 2018 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với các nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018; Trên cơ sở xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần cùng Thành phố thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cụ thể: Tổng sản phẩm nội địa (RGDP) tăng 8,3 - 8,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; Tổng thu ngân sách đạt 100% dự toán (376.780 tỷ đồng).

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với khẩu hiệu “Đi mới - Sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X”. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 - 2022, phong trào “Thanh niên thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022; Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với các phong trào “Thi đua quyết thng”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Lực lượng vũ trang, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động, các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải cách hành chính và các phong trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam thành phố cùng các đoàn ththành phố phát huy tinh thn sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, đtạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

4. Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù đThành phố phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

5. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 và Kế hoạch s6096/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua và tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các công trình, các phong trào thi đua cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

6. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia skinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

7. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tmới và các mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

8. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa nhng nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập th, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Ththao (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cđộng về phong trào thi đua u nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

d) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, th thao đtạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thành phố.

e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định thành tích đ xem xét biu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Tng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ)./.

 


Nơi nhận:
- Hội đng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen th
ưởng Trung ương;
- Thường trực Thành
Ủy;
- Th
ường trực HĐND thành phố;
-
TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố;
- Văn phòng Thành
ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Đ
ng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành y;
- Sở
, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân d
ân các quận - huyện;
- VP HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố;
- Các T
ổng công ty, Công ty trc thuộc Thành phố;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (10 bản);
- Lưu: VT
, (VX/T).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
02/CT-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
02/CT-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2176/UBND-VX TP.HCM tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 2176/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2020
Hiệu lực: 11/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1558/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1557/QĐ-UBND Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021 tại TP.HCM

Quyết định 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ