Chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 42

09:13 - 21/04/2020 Tin pháp luật
Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

 

 Chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất theo Nghị quyết 42. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội…chỉ đạo, rà soát thông kê các đối tượng lao động trong các trong nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý; Tổng hợp rà soát thông kê lao động của các doanh nghiệp.

 

Đồng thời, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, các phòng, ban ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn:

 

- Rà soát, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo;

 

- Triển khai tới các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng;

 

- Rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn.

 

Lưu ý: Trường hợp thuộc đối tượng thuộc diện đươc hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết 42 thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

 

Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ được ban hành ngày 16/04/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ