Cán bộ, công viên chức vùng đặc biệt khó khăn sẽ có chính sách mới

10:40 - 30/06/2018 Tin pháp luật
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 85/NQ-CP Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
chính sách mới cho cán bộ vùng đặc biệt khó khăn
Cán bộ, công viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ có chính sách mới. Ảnh: Internet
 
Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trình Chính phủ trong năm 2018.
 
Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định hiện hành và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 
Nghị quyết 85/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Chia sẻ