Hướng dẫn cách xếp lương viên chức là phát thanh viên

09:59 - 03/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT về cách xếp lương viên chức là phát thanh viên.

Hướng dẫn cách xếp lương viên chức là phát thanh viên (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm viên chức phát thanh viên thì bậc lương được thực hiện xếp như sau:

 

- Trường hợp viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 bảng lương viên chức loại A1;

 

-  Viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

 

- Viên chức có trình độ đào tạo đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

 

- Đối với trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV:

 

+ Viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06;

 

+ Viên chức có trình độ đào tạo trung cấp chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

 

Ngoài ra, người đứng đầu các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập danh sách viên chức được bổ nhiệm và xếp lương chức danh thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ