Các khoản thu - chi của Quỹ Tích lũy trả nợ

09:49 - 29/06/2018 Tin pháp luật
Ngày 26/6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ, trong đó có quy định các khoản thu, chi của Qũy Tích lũy trả nợ.
quỹ tích lũy trả nợ
 Quỹ Tích lũy trả nợ là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa. Nguồn: CafeF.
 
Các khoản thu và các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ bao gồm:
 
Nội dung các khoản thu:
 
- Thu hồi nợ cho vay lại (bao gồm gốc, lãi, lãi phạt và các khoản phí).
 
- Thu dự phòng rủi ro đối với khoản cho vay lại.
 
- Thu phí quản lý cho vay lại (phần Bộ Tài chính được hưởng theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ).
 
- Phí bảo lãnh và lãi phạt chậm trả đối với khoản phí bảo lãnh (nếu có).
 
- Thu hồi các khoản ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ.
 
- Thu từ nghiệp vụ cơ cấu lại nợ, danh mục nợ.
 
- Thu lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn và đầu tư của Quỹ.
 
- Các khoản thu hợp pháp khác.
 
Các khoản chi của Quỹ bao gồm:
 
-  Chi trả nợ nước ngoài (gốc, lãi), phí (nếu có) đối với khoản vay về cho vay lại. Trường hợp ngân sách nhà nước đã ứng nguồn chi trả nợ nước ngoài, Quỹ Tích lũy trả nợ có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước phần đã ứng.
 
-  Ứng vốn để trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
-  Chi xử lý rủi ro theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
-  Chi nghiệp vụ quản lý nợ công từ nguồn thu phí quản lý cho vay lại, phí bảo lãnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc không trùng lặp với dự toán chi thường xuyên được ngân sách nhà nước đảm bảo.
 
-  Sau khi cân đối sử dụng cho các khoản chi quy định tại điểm a, b, c, di khoản 2 Điều này, Quỹ được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách nhà nước vay, đầu tư vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý nợ công và quy định tại Nghị định này.
 
Nghị định  92/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.
 
 
Chia sẻ