Các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

09:52 - 15/07/2018 Tin pháp luật
Các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được quy định tại điều 4, chương II, nghị định 98/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 5/7/2018.

liên kết sản xuất nông nghiệp

Liên kết sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ về vốn, máy móc, cơ sở hạ tầng. Ảnh minh họa. Nguồn:nongthonviet

 

Cụ thể, có 7 hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như sau:

 

1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

2. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

4. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

6. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

Trích dẫn Nghị định 98/2018/NĐ-CP:

Điều 7. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết

1. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

2. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác.

Chia sẻ