Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019

10:30 - 28/09/2020 Tin pháp luật
Công văn 5081/BNV-CCVC thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 vừa được ban hành.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh minh họa.

 

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ  hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu), Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn quy định về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể:

 

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem  xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ  hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. 

 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức  đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết  định nghỉ hưu thực hiện theo quy định trên.

 

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại:

 

+ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP

 

+ Khoản 2 Điều 40 Nghị định số  29/2012/NĐ-CP

 

thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu  theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu  và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Công văn 5081/BNV-CCVC được Bộ Nội vụ ban hành ngày 26/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ