Bệnh viện, phòng khám hoàn thành kê đơn thuốc điện tử trước 01/12/2022

08:56 - 21/12/2021 Tin pháp luật
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Đơn thuốc điện tử. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình cụ thể:

 

- Bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 30/6/2022;

 

- Cơ sở khám chữa bệnh khác: hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

 

Đơn thuốc được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm:

 

- Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

 

- Gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú;

 

- Gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

 

- Tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện;

 

- Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế.

 

Cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm tiếp nhận đơn thuốc điện tử và gửi báo cáo việc cấp, bán thuốc theo đơn được quy định

 

Thông tư 27/2021/TT-BYT được ban hành ngày 20/12/2021, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ