2 Nghị định về quản lý, tuyển dụng công chức bị bãi bỏ

09:38 - 03/12/2020 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2 Nghị định về quản lý, tuyển dụng công chức bị bãi bỏ (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Điều 78 Nghị định này đã quy định bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

- Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo.

 

Đồng thời, Nghị định này cũng bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 

- Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

- Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

 

Ngoài ra, Nghị định 138/2020 cũng quy định việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Cơ quan tuyển dụng công chức khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải căn cứ vào các nội dung như số lượng biên chế cần tuyển dụng của vị trí việc làm, hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển... 

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ