100% cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm

16:22 - 20/05/2020 Tin pháp luật
Là một trong những mục tiêu đề ra tại Quyết định 659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030.

100% cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể được nêu tại Quyết định này như sau:

 

- Các địa phương hoàn thành việc xây dựng được cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia vào năm 2030. 

 

- Quản lý cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp: quản lý được 50% số cơ sở lao động vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030. 

 

- Kiểm tra công tác quan trắc môi trường lao động: kiểm tra 30% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và 50% vào năm 2030; 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động theo quy định vào năm 2025. 

 

Đến năm 2025: lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động không có hợp đồng lao động vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở; 100% các cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm…

 

Chương trình được triển khai trên toàn quốc từ năm 2020-2030, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế. 

 

Quyết định 659/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 20/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ