Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ như thế nào?

09:34 - 02/07/2018 Tin pháp luật
Lao động nữ có tuổi nghỉ hưu từ 55 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên được hưởng đầy đủ lương hưu.
 Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
 
Căn cứ Điều 187 Bộ Luật lao động 2012 quy định tuổi nghỉ hưu:
 
“1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.
Và theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu:
 
Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
 
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 
2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;
 
b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 
3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.
 
4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.
Như vậy, đối với lao động nữ được hưởng lương hưu khi đáp ứng yêu cầu sau: đóng từ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên và đủ 55 tuổi. Ngoài ra còn có các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi nhưng phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.
 

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ từ 55 tuổi

Hình ảnh minh họa: Lao động nữ nghỉ hưu từ 55 tuổi (Nguồn: VietnamFinance)

Theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, bắt đầu từ năm 2018 mức lương hưu hàng tháng tính như sau:
 
“2.Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
 
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
 
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
 
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.
 
Đối với lao động nữ thì mức lương hưu hàng tháng đối với người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%.
 
Kết luận: Từ ngày 01/01/2018 thì tuổi về hưu đối với lao động nữ không có gì thay đổi là 55 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 20 năm.

 

Chia sẻ