Quyết định 98/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 98/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 98/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 29/01/2018
Địa phương ban hành: Hồ Chí Minh Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Số 21 Ngày đăng công báo: 01/04/2018
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Minh Dũng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN CN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 29 tháng 01 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ còn hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP-TH-TNHTHS;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

06 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 98/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND Ngày 10/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ

16/5/2017

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ

02

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 25/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

03/4/2017

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

03

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 07/3/2012

Quyết định ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

12/10/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

04

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ

13/02/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

05

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 04/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ

06

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 25/8/2016

Quyết định bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ

 

DANH MỤC

01 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bdanh mục văn bản hết hiệu lực năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực một phần

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực một phần

01

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 11/5/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

Khoản 2 Điều 1 Khoản 10 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

23/10/2017

 

DANH MỤC

33 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CÒN HIỆU LỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cn Giờ về công b danh mc văn bản hết hiệu lực năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG, BAN

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND Ngày 24/3/2003

QĐ về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

01/4/2003

 

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

01/7/2008

 

03

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Nội vụ huyện

01/7/2008

 

04

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Tư pháp huyện

01/7/2008

 

05

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Thanh tra huyện

01/7/2008

 

06

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Y tế huyện

01/7/2008

 

07

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

01/7/2008

 

08

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

01/7/2008

 

09

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

01/7/2008

 

10

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

QĐ về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

01/7/2008

 

11

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND Ngày 30/6/2009

QĐ về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

07/7/2009

 

12

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ

11/11/2009

 

13

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

20/11/2009

 

14

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ

20/11/2009

 

15

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Gi

01/01/2010

Đang xem xét thay thế, bãi bỏ

16

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đu tư xây dựng công trình huyện

26/01/2010

 

17

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND Ngày 24/11/2010

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh

01/12/2010

 

18

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

QĐ về thành lập Phòng Kinh tế huyện

28/01/2011

 

19

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

QĐ về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện

28/01/2011

 

20

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

QĐ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch

21/02/2011

 

21

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

QĐ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị

21/02/2011

 

22

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

QĐ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện

21/02/2011

 

23

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

QĐ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

18/5/2011

 

24

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND Ngày 16/9/2013

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ

23/9/2013

 

25

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 23/10/2014

QĐ về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cn Giờ

01/11/2014

 

26

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 04/11/2014

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ

11/11/2014

 

27

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

28/10/2015

Đang xem xét thay thế, bãi bỏ

28

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 11/5/2016

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

19/5/2016

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/4/2017

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

10/4/2017

 

30

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/5/2017

QĐ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ

23/5/2017

 

31

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rng phòng hộ Cần Giờ

19/10/2017

 

32

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 23/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp

30/10/2017

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

33

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

QĐ về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ

15/8/2013

 

Tng s: 33 văn bn

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
98/QĐ-UBND
01/04/2018
Văn bản được đăng công báo
98/QĐ-UBND
29/01/2018
Văn bản có hiệu lực
98/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2176/UBND-VX TP.HCM tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 2176/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2020
Hiệu lực: 11/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1558/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1557/QĐ-UBND Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021 tại TP.HCM

Quyết định 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ