Quyết định 659/QĐ-UBND lĩnh vực Quyền dân sự

Tóm lược

Quyết định 659/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quyết định 101/QĐ-Tg do thành phố Hà Nội ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 659/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Hà Nội Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hà Nội Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường
trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUBTP: PCVP P.C.C
ông;
- Các phòng: NC, KT, TKBT

- Lưu: VT, NC(B)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTg NGÀY 23/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-Tg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Chương trình hành động) và Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ Tư pháp, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động trên địa bàn thành phố Hà Nội, xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện những mục tiêu về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024 của Chương trình hành động trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ ràng, cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chương trình hành động trên địa bàn Thành phố.

- Việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 và Kế hoạch của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tiễn ở địa phương để có lộ trình phù hợp, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ và có hiệu quả.

II. NỘI DUNG:

1. Thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024

Tổ chỉ đạo bao gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện các sở, ngành có liên quan gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Tổ chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thống nhất trên địa bàn Thành phố.

Thời gian hoàn thành: Quý I/2018

2. Tham mưu phối hợp đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch.

Về việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến; Các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính, Cục thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm có hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2020.

3. Tổ chức khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai thi hành quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; Sơ kết việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

a) Khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các sai phạm và tổng hợp những vướng mắc, khó khăn phát sinh tại các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; Tổng hợp triển khai thực hiện tại địa phương, tổ chức sơ kết việc thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết hiện hành.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tổ chức rà soát, đánh giá, yêu cầu địa phương báo cáo từ giữa năm 2018, tổ chức sơ kết đầu năm 2019.

4. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch

a) Theo dõi, đôn đốc, rà soát việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp.

- Cập nhật Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hộ tịch và các quy định có liên quan.

- Rà soát, xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị chủ trì:

Sở Tư pháp Thành phố xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào đạo, bồi dưỡng trên địa bàn Thành phố

Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn.

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu (sách chuyên khảo, sổ tay nghiệp vụ, hỏi-đáp nghiệp vụ...); tổ chức hoặc cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ ở trong và ngoài nước (đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thng kê, phân tích số liệu đăng ký hộ tịch, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành và các kỹ năng btrợ khác) cho công chức làm công tác quản lý hộ tịch; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo chuyên đề hoặc cho từng khu vực, nhóm khu vực, nhóm đối tượng công chức làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm hỗ trợ, nâng cao nhận thức, năng lực nghiệp vụ đăng ký, thống kê hộ tịch của công chức làm công tác hộ tịch các cấp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Phối hợp xây dựng và triển khai Dự án khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc: (theo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt)

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trước 01/7/2019.

6. Tổ chức các chiến dịch tăng cường công tác truyền thông về Chương trình hành động, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, theo hướng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu, tập trung các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn ngoài đô thị.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở ngoại vụ, UBND cấp huyện, các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Triển khai các hoạt động truyền thông, các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm chuyển ti thông điệp tới cơ quan, tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch, việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động; quyền, trách nhiệm của cá nhân trong việc đăng ký hộ tịch; cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý hộ tịch tham gia các Hội nghị, Hội thảo, Lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch, do các tổ chức quốc tế, quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động do các tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức ở trong nước và ngoài nước để tạo nguồn chuyên gia có chất lượng phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện và các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

7. Thu thập, kiểm tra số liệu thống kê về hộ tịch, tổng hợp và công bố số liệu thống kê hộ tịch công khai hàng năm theo quy định pháp luật về thống kê; nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu trong lĩnh vực hộ tịch đã được xác định trong Chương trình hành động

a) Thu thập, thống kê, tổng hợp và công bố số liệu đăng ký hộ tịch hằng năm bảo đảm đầy đủ, chính xác.

Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Thống kê, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Thu thập, công bố tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Thống kê, Y tế, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Theo dõi, nghiên cứu, khảo sát việc thu thập, tính tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử để xây dựng và phối hợp hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử; triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu cụ thể nêu tại mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch, cụ thể như sau:

- Trình UBND Thành phố thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện.

c) Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

d) UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động; Tổng hợp, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động tại địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành, nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
659/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
659/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công điện 07/CĐ-UBND của Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Công điện 07/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Ban hành: 18/08/2020
Hiệu lực: 18/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/08/2020
Hiệu lực: 14/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3827/UBND-ĐT bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Công văn 3827/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021

Ban hành: 10/08/2020
Hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/07/2020
Hiệu lực: 29/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ