Quyết định 502/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 502/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 502/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Hồ Chí Minh Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Số 16 Ngày đăng công báo: 15/03/2018
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 502/QĐ-UBND

Thành phố H Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 167/TTr-STP-KTrVB ngày 05 tháng 01 năm 2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục (94) văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ (gồm 77 văn bản) và một phần (gồm 17 văn bản), thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ rà soát từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2017 (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Kèm theo Phụ lục 1 và 2)

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục KTVB;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP
;
- TT Hội đồng nhân dân TP;
- TT UB: CT, các PCT;
- VP và các Ban Thành ủy;
- VP và các Ban HĐND TP;
- VP UB: các PVP;
- Các phòng Chu
n viên;
- Trung tâm Công bá
o TP;
- Trung tâm tin học; City Web;
- Lưu VT, (NCPC-TNh).
156

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phn năm 2017)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

Stt

Tên loạin bản

Số ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1991

1

Quyết định

964/QĐ-UB

Vviệc điều chnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, ch, đường phố, bến bãi, cảng…

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

NĂM 2004

2

Quyết định

150/2004/QĐ-UB ngày 09/6/2004

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bi Quyết định số Đ"> 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về Ban hành về Quy định vquản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

28/4/2017

3

Quyết định

190/2004/QĐ-UB ngày 30/07/2004

Về thực hiện thu phí bảo vmôi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

4

Quyết định

242/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hot đng của Ban Quản lý Khu Công nghcao thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

27/02/2017

NĂM 2005

5

Quyết định

69/2005/QĐ-UB ngày 05/05/2005

Ban hành Quy định vphân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bi Quyết định số Đ"> 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

6

Quyết định

245/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

NĂM 2006

7

Quyết định

156/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006

Về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

Được thay thế bi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 Về tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hi đthực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành ph".

12/8/2017

NĂM 2007

8

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007

Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

9

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

10

Quyết định

05/2007/CT-UBND ngày 05/02/2007

Về quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 Về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017

11

Quyết định

71/2007/QĐ-UBND ngày 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tdân phố

05/5/2017

12

Quyết định

72/2007/QĐ-UBND ngày 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

13

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007

Về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

14

Quyết định

77/2017/QĐ-UBND ngày 22/05/2007

Vquy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/11/2017

15

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007

Về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

NĂM 2008

16

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

17

Quyết định

05/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trem, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.

Được bãi bỏ bi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 Về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017

18

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 12/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 về Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/5/2017

19

Quyết định

87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2017

20

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008

Về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

21

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND 09/7/2009

Về việc thu phí lưu giữ, bảo qun tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

22

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND 11/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

23

Nghị quyết

33/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

24

Nghị quyết

35/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

25

Nghị quyết

37/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lphí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

26

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

15/12/2017

27

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009

Ban hành Quy định về qun lý và sdụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

28

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

27/02/2017

29

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số Đ"> 10/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của SVăn hóa và Ththao Thành phố Hồ Chí Minh.

17/03/2017

30

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

Về điều chỉnh Điều ltổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của y ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

31

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

Về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm gitrên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bn

01/01/2018

32

Quyết định

89/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

10/7/2017

33

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

21/3/2017

34

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND ngày 30/09/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng i nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) vtổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc y ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

NĂM 2010

35

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 08/10/2010

Về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

36

Nghị quyết

21/2010/NQ-ND ngày 08/12/2010

Về điều chỉnh mc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

37

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 23/01/2010

Về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

38

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

39

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố.

Được thay thế bởi Quyết định số U"> 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

40

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND ngày 22/05/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HChí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2017

41

Quyết định

73/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

42

Quyết định

76/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc bãi bỏ văn bản

16/01/2017

NĂM 2011

43

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

Về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

44

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

45

Quyết định

1914/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu thầu, đặt hàng thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa hệ thống hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017

46

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố HChí Minh;

Được bãi bbi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/4/2017

47

Quyết định

75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

NĂM 2012

48

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND

01/03/2012

Về việc tăng phí lưu giữ, bo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

49

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

50

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

ban hành Quy trình vtiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 về việc bãi bỏ văn bản

15/10/2017

51

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

26/01/2017

NĂM 2013

52

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 13/07/2013

Về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố HChí Minh

01/01/2018

53

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 13/07/2013

Về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/01/2018

54

Nghị quyết

27/2013/NQ-ND

10/12/2013

Về ban hành mức thu lphí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số H"> 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

55

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

56

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

04/3/2017

NĂM 2014

57

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND

30/12/2014

Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

58

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Vthực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bvăn bản

01/01/2018

59

Quyết định

19/2014/CT-UBND ngày 25/08/2014

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

04/5/2017

60

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/4/2017

61

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

30/6/2017

62

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Được thay thế bởi Quyết định số Đ"> 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

01/01/2018

63

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2017

NĂM 2015

64

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND

29/7/2015

Về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm bin số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số H"> 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

65

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND

09/12/2015

Về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

66

Quyết định

5614/QĐ-UBND ngày 03/01/2015

Về ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Được bãi bbởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

67

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số Đ"> 13/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

24/3/2017

68

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 07/04/2015

Ban hành Quy định về tiêu chun công chc phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

69

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015

Ban hành Bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 về ban hành bộ Đơn giá sản phm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

30/01/2017

70

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

Bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số Đ"> 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 vviệc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

71

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

NĂM 2016

72

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 01/03/2016

Về sa đổi Khon 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố H Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

73

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số Đ"> 19/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/4/2017

74

Quyết định

3241/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

Về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bquên, di sn không có người thừa kế theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

75

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

Ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

76

Quyết định

5371/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Ban hành Quy chế Qun lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số D"> 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

NĂM 2017

77

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 28/04/2017

Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

Tổng số: 77 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017: Không có

C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 VÀ TRONG NĂM 2017: Không có

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

Stt

Tên loạin bản

Số ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2004

1

Nghị quyết

14/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004.

Nội dung: "Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận phương án 1 về mức thu như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố; đng ý tlệ đlại đơn vị cấp nước 1 %, phường - xã 15% và phải thực hiện đúng mục đích chi" tại Khoản 7.2 Mục 7 phần II của Nghị quyết

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố vviệc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

NĂM 2010

2

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Điểm c khoản 1 Điều 2 tại Bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

01/9/2017

NĂM 2011

3

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân về nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

Các nội dung phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

01/01/2018

NĂM 2012

4

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bnhiệm ngạch

Điều kiện tuyển dụng "có hộ khu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh" tại Đim a Khoản 1 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của y ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

NĂM 2014

5

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 11/6/2014 của Hội đồng nhân dân về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu ph, ấp

Nội dung quy định mức khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng đối với khu phố, ấp tại Khoản 3.1, Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

01/8/2017

6

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Nhóm tuyến đường đi tên, chỉnh đoạn, điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng 6 - Bng giá đất ở các quận - huyện: 2, 6, 9, 10, 11, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, CChi.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố vđiều chnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

01/8/2017

NĂM 2015

7

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 24/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sdụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố

Khoản 4 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

8

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 3 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

9

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 6, Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ

26/3/2017

NĂM 2016

10

Nghị quyết

124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Khon 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C Phụ lục 1B

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số H"> 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 1B của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

Nội dung quy định mức thu "lệ phí đăng kýtrú" tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 01

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Nội dung quy định mức thu "lệ phí cp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" tại Khoản 4 Mục II Phụ lục số 01

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Nội dung quy định về mức thu phí thăm quan bảo tàng được quy định tại Khoản 10, Mục I, Phụ lục 01

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố vban hành mức thu phí thăm quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý

01/01/2018

Nội dung thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điểm 3 Mục I Phụ lục số 01

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố vban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Điểm 7 mục II Phụ lục số 01

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố vban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

11

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Đim a và Đim b Khoản 1 Điều 6

• Nội dung "bản sao hộ khẩu thường trú" tại Đim c Khoản 1 Điều 7

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

12

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyn dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

• Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

• Điu 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

13

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tuyn dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012

Thành phần hồ sơ "Bản sao giấy khai sinh và hộ khu thường trú... tốt nghiệp đại học loại giỏi, tui đời dưới 30" tại Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phvề việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

14

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Điểm d Khoản 1 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

15

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

• Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vic bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

16

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố HChí Minh

Nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C, Phần 2 Phụ lục 13 Mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

01/8/2017

NĂM 2017

17

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh

• Điều 7

• Khoản 4 Điều 9

Được sa đổi, bổ sung bi Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

27/11/2017

Tng số: 17 văn bản

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017: Không có

C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LC MỘT PHN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 VÀ TRONG NĂM 2017: Không có

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
502/QĐ-UBND
15/03/2018
Văn bản được đăng công báo
502/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
502/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Quyết định 964/QĐ-UB năm 1991 giá biểu thu lệ phí khai thác đất công chợ đường phố bến bãi Văn bản số hiệu Quyết định 150/2004/QĐ-UB quản lý, sử dụng hành lang bờ sông, kênh, rạch thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 190/2004/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 242/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 69/2005/QĐ-UB phân công cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 245/2005/QĐ-UBND mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô phí tạm dừng đỗ xe ô tô địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 156/2006/QĐ-UBND thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo giải quyết việc làm người có đất bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 72/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động tổ dân phố khu phố Văn bản số hiệu Quyết định 71/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động ấp, tổ nhân dân Văn bản số hiệu Quyết định 76/2007/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 77/2007/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Văn bản số hiệu Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 139/2007/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 15/2008/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Chỉ thị 05/2008/CT-UBND bảo vệ chăm sóc trẻ em ngăn ngừa giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm phạm tình dục lao động nặng nhọc độc hại Văn bản số hiệu Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 87/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Văn bản số hiệu Quyết định 88/2008/QĐ-UBND thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện Văn bản số hiệu Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 30/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý Khu Chế xuất Văn bản số hiệu Quyết định 34/2009/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Văn bản số hiệu Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Văn bản số hiệu Quyết định 52/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Phát triển khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 76/2007/QĐ-UBND Văn bản số hiệu Quyết định 55/2009/QĐ-UBND mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 72/2009/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động Thanh tra quận - huyện Văn bản số hiệu Quyết định 73/2009/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động Phòng Tài nguyên Môi trường Văn bản số hiệu Quyết định 89/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá Văn bản số hiệu Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND thu lệ phí chứng minh nhân dân lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 33/2009/NQ-HĐND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 35/2009/NQ-HĐND thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi Văn bản số hiệu Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn bản số hiệu Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Văn bản số hiệu Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 72/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động tổ dân phố, khu phố Văn bản số hiệu Quyết định 20/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 71/2007/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động ấp, tổ nhân dân Văn bản số hiệu Quyết định 69/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn bản số hiệu Quyết định 73/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động Văn bản số hiệu Quyết định 76/2010/QĐ-UBND quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai Văn bản số hiệu Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Văn bản số hiệu Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường Văn bản số hiệu Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra Văn bản số hiệu Quyết định 67/2011/QĐ-UBND trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm Văn bản số hiệu Quyết định 75/2011/QĐ-UBND Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa Văn bản số hiệu Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai Văn bản số hiệu Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND tăng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện Văn bản số hiệu Quyết định 08/2012/QĐ-UBND tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiiện Văn bản số hiệu Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại tố cáo Văn bản số hiệu Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc Văn bản số hiệu Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện Văn bản số hiệu Quyết định 16/2013/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 15/2014/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 18/2014/QĐ-UBNB sửa đổi trình tự ban hành văn bản pháp luật của Ủy ban các cấp Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 27/2014/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Chỉ thị 19/2014/CT-UBND quản lý nhà nước chất lượng công trình xây dựng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 33/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe mô tô Thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Sở Du lịch Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ xây dựng dữ liệu địa chính Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 18/2015/QĐ-UBND tiêu chuẩn công chức phường xã thị trấn Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 29/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu lệ phí trước bạ phương tiện vận tải Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện đường bộ Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 5614/QĐ-UBND khung giá cho thuê nhà ở công vụ Hồ Chí Minh quản lý 2015 Văn bản số hiệu Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 05/2016/QĐ-UBND trợ cấp giảng dạy giáo viên dạy hòa nhập người khuyết tật Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 09/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất thành phố Hồ Chí Minh Văn bản số hiệu Quyết định 39/2016/QĐ-UBND kinh phí hỗ trợ ngân sách thành phố Hội khoa học kĩ thuật Hồ Chí Minh 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 5371/QĐ-UBND Quy chế Quản lý sử dụng kinh phí khuyến công Hồ Chí Minh 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tiêu chí công nhận nông nghiệp công nghệ cao Hồ Chí Minh
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Chỉ thị 07/CT-UBND TPHCM về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2176/UBND-VX TP.HCM tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 2176/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2020
Hiệu lực: 11/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1558/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1557/QĐ-UBND Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021 tại TP.HCM

Quyết định 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021

Ban hành: 12/05/2020
Hiệu lực: 12/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ