Quyết định 500/QĐ-BNN-PC lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 500/QĐ-BNN-PC về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 ban hành ngày 06/02/2018

Số hiệu: 500/QĐ-BNN-PC Ngày ban hành: 06/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Từ số 413 đến số 414 Ngày đăng công báo: 28/02/2018
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-BNN-PC ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1

Nghị định

01/CP ngày 04/01/1995

Ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Được thay thế bằng Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12//2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

15/02/2017

2

Nghị định

135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12//2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

15/02/2017

3

Nghị định

08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010

Về quản lý thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bằng Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

4

Nghị định

139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Được thay thế bằng Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

5

Nghị định

199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/02/2017

6

Nghị định

202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Về quản lý phân bón

Được thay thế bằng Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

7

Nghị định

36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014

Về nuôi chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Được thay thế bằng Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

01/7/2017

8

Nghị định

40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP

Được thay thế bằng Nghị định 41/2017/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

251/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000

Chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín

dụng số 1515-VIE (SF)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2001/QĐ-TTg ngày 09/3/2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515 - VIE (SF)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

264/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003

Một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005

Chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005

Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

15

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

57/2007/QĐ-TTg ngày 05/4/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/ QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

16

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Được thay thế bằng Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

25/02/2017

17

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010

Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

18

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

25/02/2017

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

21

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

22

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

32/2004/CT-TTg ngày 17/9/2004

Một số biện pháp phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

23

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005

Rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. Tổ chức cán bộ

24

Quyết định

58/2000/QĐ-BNN ngày 25/5/2000

Ban hành quy định thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bằng 34/2016/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2016 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

08/02/2017

2. Tài chính

25

Thông tư

46/2012/TT-BNNPTNT ngày 17/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

3. Pháp chế

26

Quyết định

90/2007/QĐ-BNN ngày 09/11/2007

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

27

Thông tư

72/2010/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2010

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

28

Thông tư

50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

29

Thông tư

24/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

4. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

30

Thông tư

29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

31

Thông tư

68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

5. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

32

Thông tư

46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tòa khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

27/11/2017

33

Thông tư

52/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

27/11/2017

6. Chăn nuôi

34

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

20/5/2017

35

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/ TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

20/5/2017

36

Thông tư

50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

20/5/2017

37

Thông tư

29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

20/5/2017

7. Thú y

38

Quyết định

33/1998/QĐ-BNN/TY ngày 24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

39

Thông tư

85/2005/TT-BNN ngày 23/12/2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

40

Thông tư

37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

41

Thông tư

22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009

Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

42

Thông tư

52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

43

Thông tư

21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

8. Bảo vệ thực vật

44

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

45

Quyết định

89/2002/QĐ-BNN ngày 08/10/2002

Ban hành Quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

46

Quyết định

82/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy định về công tác điều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

9. Thủy sản

47

Thông tư

23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/7/2017

10. Lâm nghiệp

48

Thông tư

47/2001/TT-BNN- CS ngày 19/4/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE(SF)”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

49

Thông tư

56/2005/TT-BNN ngày 09/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/TT-BNN-CS ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

50

Thông tư

17/2006/TT-BNN ngày 14/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/ QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/8/2017

51

Thông tư

69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/ 201 0/Q Đ -TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

52

Quyết định

06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005

Ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

53

Quyết định

59/2007/QĐ-BNN ngày 19/6/2007

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

54

Thông tư

40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2017/ TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/02/2017 Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

55

Thông tư

102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

11. Phòng chống thiên tai

56

Thông tư

15/2001/TT-BNN- PCLB ngày 23/02/2001

Hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

57

Chỉ thị

57/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006

Về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

58

Chỉ thị

58/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006

Về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

59

Chỉ thị

60/2006/CT-BNN ngày 02/8/2006

Về việc triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

12. Xây dựng công trình

60

Thông tư

84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

17/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

61

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Khoản 1 Điều 5; Điều 8; Khoản 1, 2 Điều 11; điểm a, b Khoản 2 Điều 15; điểm a Khoản 2 Điều 20; Khoản 7, điểm b Khoản 9 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2017

62

Nghị định

77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư buôn bán trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, buôn bán khí, buôn bán thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định tại Chương IV

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

63

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Điều 12, 13, 14

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

64

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

- Điểm a, đ khoản 2 Điều 1

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 1 Điều 5, Tên khoản 2

Điều 5, Khoản 4 Điều 5

- Điều 6

- Tên Điều 7; Tên khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7

- Điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, Tên khoản 5 Điều 10 Điều 10

- Khoản 1 Điều 12

- Khoản 1, khoản 3 Điều 14

- Khoản 3, Điểm a khoản 5 Điều 15

- Khoản 3, khoản 4 Điều 17

- Điểm b khoản 1 Điều 19

- Tên khoản 2 Điều 20

- Tên khoản 3 Điều 21

- Khoản 4 Điều 21

- Khoản 3, khoản 6 Điều 23

- Điều 26

- Điều 27

- Khoản 4 Điều 28

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31

- Tên khoản 2, Tên khoản 5 Điều 36

- Tên khoản 1 Điều 37

- Điều 41

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

65

Nghị định

119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

- Điểm a khoản 2 Điều 1.

- Điểm a, điểm c khoản 1; khoản 3; Khoản 4; Tên khoản 5, điểm a khoản 5; Khoản 6; Điểm a, điểm b, điểm d khoản 8 Điều 5.

- Điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 7

- Khoản 6 Điều 11

- Điểm c khoản 9 Điều 11

- Tên Điều 13; Điểm c, e, h khoản 2; Điểm a, c khoản 4 Điều 13.

- Điểm b khoản 9 Điều 16

- Điểm b khoản 8 Điều 17

- Khoản 2, khoản 3 Điều 25

- Khoản 1 Điều 26

- Khoản 1, khoản 3 Điều 32

- Khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 33

- Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 35

- Điều 36

- Điều 37

- Khoản 2 Điều 43

- Bãi bỏ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 30; khoản 1 Điều 35.

- Bãi bỏ Cụm từ “sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản”

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

66

Nghị định

119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1; điểm a, điểm b, điểm đ và điểm g khoản 3 Điều 3; Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

67

Nghị định

41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18, khoản 19, khoản 20, khoản 21, khoản 22, khoản 23, khoản 24, khoản 25, khoản 26, khoản 27, khoản 28, khoản 29, khoản 30, khoản 31 và khoản 32 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

68

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

- Điều 1

- Khoản 2 Điều 3

- Khoản 8 Điều 3

- Điều 7

- Điểm c khoản 4, điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 21

- Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 22

- Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 23

- Khoản 3 Điều 25

- Điều 29

- Bãi bỏ điểm c khoản 3, điểm d khoản 4, điểm d khoản 5, điểm d khoản 6, điểm d khoản 7, điểm d khoản 8 Điều 21; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 22; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 23; khoản 5 và khoản 6 Điều 24.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NN VÀ PTNT BAN HÀNH

1. Khoa học Công nghệ và Môi trường

69

Thông tư

16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3

- Sửa đổi Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Thông tư số 11/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

70

Thông tư

52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 và Thông tư số 54/2011/ TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Điều 8 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

71

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Sửa đổi, bổ sung Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Thông tư số 11/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

72

Thông tư

49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương

- Thay thế cụm từ “Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường” bằng cụm từ “Trung tâm Khuyến nông Quốc gia” tại Điều 10; điểm d khoản 2 Điều 11; Điều 12; điểm b khoản 1 Điều 13; điểm a, điểm b, điểm d khoản 2 Điều 16.

- Bỏ cụm từ “(đối với dự án do tổ chức không trực thuộc Bộ chủ trì)” tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13; điểm a khoản 1 Điều 14; điểm a, điểm d khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17.

- Sửa đổi Điều 15

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 18; điểm d khoản 1 Điều 18; điểm b khoản 4 Điều 18

Được sửa đổi bởi Điều 17 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

2. Quản lý chất lượng

73

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Điều 1; Điều 9; khoản 2 Điều 11; điểm e khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm d khoản 1 Điều 14; đoạn đầu, khoản 2 Điều 17; khoản 2 Điều 22; điểm c khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 28; Điều 32; Phụ lục IV; Phụ lục X

Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013 /TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

30/3/2017

74

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 8

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 8

- Thay thế cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” bằng cụm từ “Cục Thú y” tại đoạn đầu Điều 9; khoản 1, khoản 2 Điều 13.

- Sửa đổi Điều 10

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 20

- Sửa đổi Điều 21

- Bãi bỏ Điều 22

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 23

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 23

Được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

75

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” tại số thứ tự 1 mục II Phụ lục 1 - Thẩm quyền quản lý CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thay thế cụm từ “Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” tại số thứ tự 8 mục II Phụ lục 1 - Thẩm quyền quản lý CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Thay thế cụm từ “Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn” tại số thứ tự 3 mục III Phụ lục 1 - Thẩm quyền quản lý CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

76

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 12

- Bãi bỏ Điều 11

- Sửa đổi khoản 3 Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7 Thông tư số 11/2017/ TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

3. Chăn nuôi

77

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Bãi bỏ Điều 25, Điều 26, Điều 34, Điều 35

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/ NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

4. Bảo vệ thực vật

78

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật”

Được sửa đổi bởi Điều 13 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

79

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Điều 27, Điều 28, Phụ lục mẫu số 05/TT, mẫu số 06/TT

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

80

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ Điều 15

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

20/9/2017

81

Thông tư

12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 7

- Sửa đổi Khoản 2, khoản 3 Điều 8

- Thay thế cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” tại điểm a khoản 1 Điều 9, đoạn đầu Điều 13

- Sửa đổi Điều 14

- Sửa đổi Điều 15

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 21

- Sửa đổi Điểm d khoản 1 Điều 22

- Sửa đổi Điều 26

- Bãi bỏ Điều 27.

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 28

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 29

Được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

5. Phòng chống thiên tai

82

Quyết định

92/2008/ QĐ-BNN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thay thế cụm từ “Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương” bằng cụm từ “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai”; cụm từ “Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão” bằng cụm từ “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” tại Điều 1.

2. Thay thế cụm từ “Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt, bão” bằng cụm từ “Tổng cục Phòng, chống thiên tai” tại Điều 2, Điều 3.

3. Thay thế cụm từ “CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG” bằng cụm từ “TW- PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI”; cụm từ “CHỐNG LỤT BÃO TỈNH (THÀNH PHỐ)” bằng cụm từ “PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH (THÀNH PHỐ)” tại Điều 3.

Được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

83

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

- Thay thế cụm từ “Tổng cục Thủy lợi” bằng cụm từ “Tổng cục Phòng, chống thiên tai” tại khoản 1 Điều 4.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 4

- Thay thế cụm từ “Tổng cục Thủy lợi” bằng cụm từ “Tổng cục Phòng, chống thiên tai” tại Điều 5, Điều 6

Được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

6. Lâm nghiệp

84

Thông tư

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6

- Sửa đổi, bổ sung điểm b Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 sửa đổi, bổ sung 21/2016/ TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

25/10/2017

7. Kinh tế hợp tác và PTNT

85

Thông tư

116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Thay thế cụm từ “Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn” tại Mục 2 phần IV

Được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

86

Thông tư

19/2013/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Thay thế cụm từ “Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn” tại Điều 12

Được sửa đổi bởi Điều 10 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

87

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thay thế cụm từ “Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn” tại khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

88

Thông tư

34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Thay thế cụm từ “Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn” tại điểm đ khoản 1 Điều 11; khoản 1, khoản 3 Điều 16

Được sửa đổi bởi Điều 12 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

89

Thông tư

43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/ NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Thay thế cụm từ “Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối” bằng cụm từ “Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn” tại Điều 2, Điều 4

Được sửa đổi bởi Điều 14 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

 

8. Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

90

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

- Khoản 1 Điều 28 Mục 8

- Khoản 3 Điều 28 Mục 8

- Thay thế cụm từ “Mẫu số 05/TT” bằng cụm từ “Mẫu số 05a/BVTV”; cụm từ “Cục Trồng trọt/Department of Crop Production” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật/ Plant Protection Department” tại Mẫu số 05/TT: Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón.

- Thay thế cụm từ “Mẫu số 06/TT” bằng cụm từ “Mẫu số 06/BVTV”

Được sửa đổi bởi Điều 15 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

18/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
06/02/2018
Văn bản được ban hành
500/QĐ-BNN-PC
28/02/2018
Văn bản được đăng công báo
500/QĐ-BNN-PC
06/02/2018
Văn bản có hiệu lực
500/QĐ-BNN-PC

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Quyết định 33/1998/QĐ-BNN/TY Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh bò điên Văn bản số hiệu Quyết định 58/2000/QĐ-BNN quy định thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Văn bản số hiệu Thông tư 15/2001/TT-BNN-PCLB hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông dân Văn bản số hiệu Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2000/QĐ-TTg và 28/2001/QĐ-TTg Văn bản số hiệu Quyết định 89/2002/QĐ-BNN Kiểm dịch thực vật giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu Văn bản số hiệu Quyết định 82/2003/QĐ-BNN tiêu chuẩn ngành công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng Văn bản số hiệu Quyết định 06/2005/QĐ-BNN nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên Văn bản số hiệu Thông tư 56/2005/TT-BNN sửa đổi 47/2001/TT-NN-CS chính sách đầu tư hưởng lợi HGĐ CN xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp QL rừng phòng hộ đầu nguồn Văn bản số hiệu Thông tư 85/2005/TT-BNN kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm Văn bản số hiệu Thông tư 17/2006/TT-BNN thí điểm giao rừng khoán bảo vệ rừng hộ gia đình cộng đồng buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây nguyên Văn bản số hiệu Thông tư 37/2006/TT-BN hướng dẫn điều kiện trình tự thủ tục cấp thu hồi cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y Văn bản số hiệu Chỉ thị 57/2006/CT-BNN tăng cường công tác quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê mùa lũ, bão Văn bản số hiệu Chỉ thị 58/2006/CT-BNN triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét địa phương miền núi Văn bản số hiệu Chỉ thị 60/2006/CT-BNN triển khai biện pháp phòng tránh lũ địa phương duyên hải miền Trung Văn bản số hiệu Thông tư 102/2006/TT-BNN giao khoán đất nông nghiệp đất rừng sản xuất đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản nông trường lâm trường quốc doanh Văn bản số hiệu Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN Văn bản số hiệu Quyết định 90/2007/QĐ-BNN Quy chế soạn thảo ban hành kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NNPTNT Văn bản số hiệu Thông tư 22/2009/TT-BNN yêu cầu, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi Văn bản số hiệu Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong Văn bản số hiệu Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép Văn bản số hiệu Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn Văn bản số hiệu Thông tư 72/2010/TT-BNNPTNT kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Văn bản số hiệu Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP Văn bản số hiệu Thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình Văn bản số hiệu Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Văn bản số hiệu Thông tư 84/2011/TT-BNNPTNT quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn bản số hiệu Thông tư 46/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT Văn bản số hiệu Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT Danh mục động thực vật hoang dã nguy cấp Văn bản số hiệu Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT quy định soạn thảo văn bản pháp luật Văn bản số hiệu Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg Văn bản số hiệu Thông tư 23/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn 36/2014/NĐ-CP nuôi chế biến xuất khẩu sản phẩm cá Tra Văn bản số hiệu Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP quản lý phân bón quản lý nhà nước Văn bản số hiệu Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn 551/QĐ-TTg hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất xã đặc biệt khó khăn Văn bản số hiệu Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi Văn bản số hiệu Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất tại Quyết định 2621/QĐ-TTg Văn bản số hiệu Thông tư 24/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật Văn bản số hiệu Thông tư 29/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT quản lý thức ăn chăn nuôi
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 3936/BNN-VP nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Công văn 3936/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Ban hành: 11/06/2020
Hiệu lực: 11/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Ban hành: 28/02/2020
Hiệu lực: 14/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN 2018 thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 27/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ