Quyết định 478/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại

Tóm lược

Quyết định 478/QĐ-UBND quy định tạm thời về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 478/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Hà Tĩnh Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Thương mại, Tài chính nhà nước,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: HĐND tỉnh Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Dương Tất Thắng
UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TM THỜI GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG VÀ TRÔNG GIỮ XE TẠI CHỢ HỒNG SƠN - LA GIANG, PHƯỜNG ĐỨC THUẬN, THỊ XÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/02/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính ph;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ La Giang tại Văn bản số 01/TTr-LG ngày 01/02/2018 về việc thẩm định phương án giá sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ và trông giữ xe Chợ Hồng Sơn - La Giang tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; của UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Văn bản số 24/TTr-UBND ngày 01/02/2018 về việc quy định mức thu tạm thời giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận và của Sở Tài chính tại Văn bản số 469/STC-GCS ngày 29/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Hồng Sơn - La Giang, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh như sau:

1. Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức giá

1

Đối với các hộ kinh doanh trong đình chợ và ki-ốt:

 

 

a

Mức giá bình quân tối đa

đồng/m2/tháng

78.000

b

Mức giá tối đa tính cho mỗi ki-ốt lại A1

đồng/m2/tháng

156.000

2

Đối với hộ kinh doanh ngoài đình chợ và ki-ốt:

 

 

a

Mức giá tối đa đối với hộ kinh doanh cđịnh

đồng/m2/tháng

35.000

b

Mức giá tối đa đối với hộ KD không cố định

đồng/lượt

5.000

2. Giá tối đa dịch vụ trông giữ xe:

TT

Loại phương tiện

Mức giá

(đồng/xe/lượt)

Ban ngày

Cả ngày và đêm

1

Xe đạp, xe đạp điện

1.000

2.000

2

Xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 02 bánh

3.000

5.000

3

Xe ô

20.000

30.000

Điều 2. Công ty cổ phần Chợ La Giang (Chủ đầu tư) căn cứ mức giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và trông giữ phương tiện quy định tại Điều 1 để quyết định mức thu cụ thể địa điểm kinh doanh phù hợp quy hoạch bố trí ngành hàng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy mô, thời gian, hình thức thuê giao từng loại ki-ốt, địa điểm kinh doanh trên nguyên tắc không vượt giá tối đa theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Chủ đầu tư và người thuê ki-ốt, địa điểm kinh doanh; đồng thời quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Sau khi Công trình Chợ Hồng Sơn - La Giang hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, được quyết toán vốn đầu tư và các chi phí có liên quan; UBND thị xã Hồng Lĩnh hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ và trông giữ xe Chợ Hồng Sơn - La Giang, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Cục Thuế Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND phường Đức Thuận; Giám đốc Công ty cổ phần Chợ La Giang (Chủ đầu tư); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh
;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
478/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
478/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ và bổ sung danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 20/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 320/KH-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 89/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2810/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 2810/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025 ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ