Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Tóm lược

Quyết định 473/QĐ-UBND lĩnh vực Xây dựng - Đô thị về kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2018 ban hành ngày 30/01/2018

Số hiệu: 473/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 30/01/2018
Địa phương ban hành: Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Xây dựng,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Đà Nẵng Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố về quản lý và phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; Các cơ quan Báo, Đài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND thành phố (đ
b/cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của y ban nhân dân thành phố Đà Nng)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố về quản lý và phát triển cây xanh thành phố Đà Nng;

- Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là tăng cường đầu tư, xây dựng công viên, vườn hoa, vườn dạo trên địa bàn thành phố.

2. Huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội để tăng cường phát triển mảng xanh, góp phần cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cây xanh đô thị.

III. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

(Xem Phụ lục kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố

2. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị liên quan theo dõi trách nhiệm được phân công, phối hợp với Sở Xây dựng lập kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với hoạt động của từng đơn vị, đánh giá tình hình triển khai báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng theo định kỳ hàng quý.

2. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Trên đây là Kế hoạch Quản lý và Phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2018. Đề nghị các ngành, hội, đoàn thể; các địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện./.

 


PHỤ LỤC:

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIN HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ NĂM 2018
(ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí (tỷ đồng)

Ngân sách thành phố

Xã hội hóa

1

Tổ chức chương trình “Tết trồng cây” năm 2018 thiết thực, hiệu quả.

UBND các quận, huyện

- Sở Xây dựng;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Quý I/2018

0,1

0,1

2

Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống cây xanh công cộng. Phân cấp quản lý cây xanh đô thị; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia dịch vụ công ích đô thị trong lĩnh vực cây xanh theo hình thức đấu thầu.

Sở Xây dựng

- Sở Tài chính;

- UBND các quận, huyện;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Cả năm

165,0

 

3

Hoàn thành việc cổ phần hóa Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Công viên - Cây xanh

- Các Sở: Tài Chính, Nội vụ;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Quý II/2018

 

 

4

Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật... sau khi phân cấp quản lý cây xanh.

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Quý II/2018

0,5

0,1

5

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cây xanh đô thị:

 

 

 

 

 

5.1

- Triển khai đánh số cây xanh bóng mát trên một số tuyến đường chính. Quản lý và vận hành hiệu quả phần mềm quản lý cây xanh công cộng bng công nghệ GIS;

Sở Xây dựng

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Cả năm

1,0

 

5.2

- Sử dụng camera theo dõi cây xanh tại một số khu vực, tuyến đường cảnh quan chính.

Sở Xây dựng

 

C năm

 

 

5.3

- Triển khai phương pháp tính diện tích cây xanh bng phương pháp sử dụng ảnh viễn thám.

Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cả năm

0,5

 

5.4

- Triển khai áp dụng bin pháp tưới nước tự động cho hệ thống cây xanh công cộng

Sở Xây dựng

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Cả năm

1,5

 

6

Chỉnh trang cây xanh đường phố (di phân cách, vỉa hè) và trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

- Công ty Công viên-Cây xanh;

- Viện Quy hoạch xây dựng.

Cả năm

2,5

 

7

Đầu tư xây dựng các vườn hoa, công trình thiết chế văn hóa tại các phường, xã

UBND các quận, huyện

- Sở Văn hóa và Th thao;

- Sở Xây dựng.

Cả năm

1,0

30,3

8

Đầu tư xây dựng vườn hoa, vườn dạo, cnh quan xung quanh các hồ điều tiết, dọc kênh mương trên địa bàn thành phố

UBND các quận, huyện;

Sở Xây dựng

Cả năm

3,3

28,1

9

Nghiên cứu, lập đề án cải tạo, xây dựng bãi rác Khánh Sơn sau khi đóng cửa thành công viên, vườn ươm theo hướng xã hội hóa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Xây dựng;

- Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng

Quý III/2018

0,1

 

10

Rà soát, bổ sung vành đai cây xanh phòng hộ ven bin, ven sông, cây xanh cách ly tại các trạm xử lý chất thải... và chăm sóc thường xuyên, phát huy tốt vai trò phòng hộ kết hợp tôn tạo cảnh quan.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Sở Xây dựng;

- BQL các khu công nghiệp và chế xuất.

Cả năm

1,0

0,5

11

Tuyên truyền công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị; triển khai tập huấn cho các địa phương. Nhân rộng các cuộc thi mô hình "Công trình Xanh" (tuyến đường phố, khu dân cư, trường học, cơ quan, công sở, nhà ở...) để vận động cộng đồng xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị.

UBND các quận, huyện;

- Sở Xây dựng;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Cả năm

0,2

 

12

Tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch sau 3 năm 2016-2018, rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo

Sở Xây dựng

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các quận, huyện;

- Công ty Công viên-Cây xanh.

Quý IV/2018

0,1

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
30/01/2018
Văn bản được ban hành
473/QĐ-UBND
30/01/2018
Văn bản có hiệu lực
473/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 4930/UBND-SYT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Hiệu lực: 27/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ