Quyết định 445/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Tóm lược

Quyết định 445/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do tỉnh Thanh Hoá ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 445/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Thanh Hóa Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính nhà nước,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Thanh Hóa Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN DÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Căn cứ Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 254/SLĐTBXH-BTXH ngày 31/01/2018 về việc đề nghị phân bổ gạo cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, với nội dung chính như sau:

- Tổng số gạo phân bổ: 667.670 kg.

- Mức hỗ trợ: 15kg/người/tháng.

- Số tháng hỗ trợ: 01 tháng.

- Số lượng gạo của các huyện và các đơn vị

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

- Địa điểm giao nhận gạo cứu trợ: Tại trung tâm xã và các đơn vị được hỗ trợ (nơi có đường ô tô đi đến).

- Thời gian thực hiện: Cấp trực tiếp đến đối tượng xong trước ngày 10/02/2018 (ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này:

1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm giao gạo theo hình thức đóng bao thuận lợi cấp hỗ trợ cho nhân dân tại trung tâm xã (nơi có đường ô tô đến) để tổ chức cấp kịp thời cho nhân dân.

2. UBND các huyện được hỗ trợ có trách nhiệm: Căn cứ vào Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức bình xét công khai, dân chủ, cấp đúng, cấp đủ số lượng, chất lượng gạo theo tiêu chuẩn quy định cho các hộ được hỗ trợ và có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của địa phương. Chủ tịch UBND các huyện sử dụng số gạo được cấp đợt này và nguồn lực của địa phương để thực hiện cấp hỗ trợ gạo cho nhân dân kịp thời đến từng đối tượng xong trước ngày 10/02/2018; đồng thời phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện, không cấp gạo bình quân, không để hiện tượng tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát, lãng phí và phiền hà xảy ra.

3. Sở Tài chính xem xét, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm các huyện đến trung tâm các xã theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các huyện, đơn vị triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện cấp phát gạo cho các đối tượng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, UBND các huyện và các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thực hiện phân bổ gạo hỗ trợ theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN DÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Đơn vị

Số hộ, số khẩu đề nghị hỗ trợ

Số tháng đề nghị hỗ trợ (15kg/tháng)

Số gạo đề nghị hỗ trợ (kg)

Ghi chú

Số hộ

Số khẩu

1

Huyện Hoằng Hóa

3.096

9.516

01

142.740

 

2

Huyện Thiệu Hóa

1.374

2.659

01

39.885

 

3

Huyện Yên Định

2.145

5.209

01

78.135

 

4

Huyện Tĩnh Gia

6.834

10.027

01

150.405

 

5

Huyện Bá Thước

1.655

5.548

01

83.220

 

6

Huyện Quan Sơn

969

4.432

01

66.480

 

7

Huyện Quan Hóa

1.291

3.300

01

49.500

 

8

Huyện Lang Chánh

101

244

01

3.660

 

9

Huyện Như Xuân

252

898

01

13.470

 

10

Hội viên hội người mù tỉnh

 

3.345

01

50.175

 

Tổng cộng

17.717

45.178

 

677.670

 

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy tấn sáu trăm bảy mươi ki lo gam.

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
445/QĐ-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
445/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Chỉ thị 18/CT-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chỉ thị 18/CT-UBND về tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3599/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư

Quyết định 3599/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3587/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 3587/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3586/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 3586/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ