Quyết định 410/QĐ-BTNMT lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường

Tóm lược

Quyết định 410/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/02/2018

Số hiệu: 410/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 02/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ
trưng;
- Lưu VT, KHTC.Ha.40.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1990/QĐ-TTg).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực hiện quán triệt, phổ biến Quyết định số 1990/QĐ-TTg nhằm tạo sự thống nhất và triển khai đồng bộ các nội dung của Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc Bộ.

2. Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020.

4. Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

5. Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ theo lộ trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực.

7. Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nội dung, sản phẩm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành quy định cụ thể tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch được ban hành, các đơn vị được giao làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung theo Phụ lục đính kèm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoa học và công nghệ, Tổ chức cán bộ, Pháp chế đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp, hướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Tổ chức phổ biến và quán triệt thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

1

Phổ biến, quán triệt thực hiện đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Lồng ghép là một nội dung trong Hội nghị giao ban công tác của Bộ năm 2018

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

 

2

Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ

Là một trong những nội dung của Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của các đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Các bộ phận trực thuộc đơn vị

Quý I, năm 2018

 

II

Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2018

 

III

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

IV

Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực qun lý của Bộ.

 

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá nhm đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Báo cáo rà soát

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế

Quý I, năm 2018

 

2

Ban hành Chương trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2018-2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

 

3

Ban hành Quyết định Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2016-2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

Quý I, năm 2018

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015

3

Triển khai rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng lĩnh vực

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

2018-2020

Theo Chương trình của Bộ

V

Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chí, chỉ sđánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

1

Rà soát, đề xuất ban hành các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

Báo cáo rà soát, đề xuất

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I/2018

Đã ban hành 04 Thông tư, đang trình ban hành 01 Thông tư tiêu chí, chất lượng dịch vụ sự nghiệp

2

Ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ

2018-2020

 

VI

Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ

 

 

 

 

 

1

Rà soát giá đầu vào của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị chủ yếu

Báo cáo rà soát

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Quý I, năm 2018

 

2

Rà soát, chỉnh sửa trình và ban hành các Bộ đơn giá các lĩnh vực

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Q II các năm: 2018, 2019, 2020

Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

3

Xây dựng mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

Bộ đơn giá

Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

2018-2020

Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

4

Thẩm định, trình ban hành mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

VII

Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của Bộ trưởng sa đổi Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý II năm 2018

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

VIII

Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế; Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

 

IX

Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

1

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực qun trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Lớp đào tạo, tập huấn

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

2018-2020

 

2

Ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Năm 2018

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
02/02/2018
Văn bản được ban hành
410/QĐ-BTNMT
02/02/2018
Văn bản có hiệu lực
410/QĐ-BTNMT

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 1696/BTNMT-TNN hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt đồng bằng sông Cửu Long

Công văn 1696/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 01/04/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở

Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.

Ban hành: 14/02/2020
Hiệu lực: 14/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Ban hành: 11/02/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3210/QĐ-BTNMT lĩnh vực công nghệ thông tin

Quyết định 3210/QĐ-BTNMT về quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Ban hành: 24/10/2018
Hiệu lực: 24/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ