Quyết định 407/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 407/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 407/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Hưng Yên Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:407/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại phụ lục 1, 2 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành và UBND các huyn, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTTH-CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
407/QĐ-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
407/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản số hiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 02/2007/QH12 Văn bản số hiệu Quyết định 06/2011/QĐ-UBND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Văn bản số hiệu Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Văn bản số hiệu Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức Văn bản số hiệu Quyết định 1854/QĐ-UBND 2014 Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hưng Yên nâng cao giá trị gia tăng Văn bản số hiệu Quyết định 03/2015/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng phần mềm văn bản điều hành cơ quan Hưng Yên Văn bản số hiệu Bộ luật hình sự 2015 Văn bản số hiệu Quyết định 03/2016/QĐ-UBND phối hợp các cơ quan quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp phòng chống tội phạm thông tin truyền thông Hưng Yên Văn bản số hiệu Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai Hưng Yên 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy chế đảm bảo an toàn ninh thông tin cơ quan nhà nước Hưng Yên Văn bản số hiệu Chỉ thị 13/CT-TTg trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 10/2016/QĐ-UBND xét cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Hưng Yên Văn bản số hiệu Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 Văn bản số hiệu Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn Điều 4 35/2015/NĐ-CP quản lý sử dụng đất trồng lúa Văn bản số hiệu Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn tỉnh ra nước ngoài đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên Văn bản số hiệu Chỉ thị 25/CT-TTg nhiệm vụ giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý chất lượng bảo trì giải quyết sự cố Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 2128/QĐ-UBND Đề án thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Hưng Yên 2016 2020 Văn bản số hiệu Quyết định 2145/QĐ-UBND Đề án đầu tư tu bổ chống xuống cấp di tích cấp tỉnh quốc gia tỉnh Hưng Yên 2016 Văn bản số hiệu Quyết định 2250/QĐ-UBND phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra đăng nhập Hưng Yên 2016 Văn bản số hiệu Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh Văn bản số hiệu Quyết định 1038/QĐ-UBND thực hiện tăng cường xây dựng Đảng đẩy lùi suy thoái Hưng Yên 2017 Văn bản số hiệu Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ Hưng Yên 2017 Văn bản số hiệu Quyết định 1088/QĐ-UBND thanh tra kiểm tra doanh nghiệp Hưng Yên 2017 Văn bản số hiệu Chỉ thị 18/CT-TTg 2017 về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em Văn bản số hiệu Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định trao đổi xử lý lưu trữ văn bản điện tử trên mạng Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 1580/QĐ-UBND 2017 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hưng Yên Văn bản số hiệu Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Văn bản số hiệu Quyết định 1991/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai 45/2016/QĐ-TTg Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 13/2017/QĐ-UBND quản lý thông tin báo cáo ngành nông nghiệp nông thôn Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số cải cách hành chính Hưng Yên Văn bản số hiệu Chỉ thị 10/CT-CTUBND 2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành giáo dục Hưng Yên Văn bản số hiệu Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 2366/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 2366/QĐ-UBND về mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2358/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 2358/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023 ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2302/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2302/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2279/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 2279/QĐ-UBND về danh mục vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ