Quyết định 385/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 385/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 26/01/2018

Số hiệu: 385/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 26/01/2018
Địa phương ban hành: Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 385/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nng về ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nng nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Chương trình số 15-CTr/TU ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Đà Nng về Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ vào Chương trình công tác tại Điều 1, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và xếp lịch họp UBND thành phố hàng tháng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TVT
U; TTHĐNDTP (để b/c)
- VP Thành ủy,
- VP
Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- CVP, các PVP;
- Phòng: KT, NC, QLĐthị, QLĐtư, KGVX, TH (để theo dõi, đôn đốc).
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 385/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố)

I. Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố

1. Quý I

* Tháng 1:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác năm 2018; Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Gồm các Nghị quyết sau: Nghị quyết s 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Sở Nội vụ chuẩn bị); Nghị quyết số 20-NQ/TW về tổ chức công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Sở Y tế chuẩn bị); Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Sở Y tế chuẩn bị).

- Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nng 2017 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị cho L hội pháo hoa quốc tế Đà Nng 2018 (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Sở Du lịch chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chun bị).

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân, công tác động viên quân nhân dự bị năm 2018; công tác đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị).

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố (Sở Kế hoạch và Đu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế và số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý (Sở Nội vụ chuẩn bị).

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL đảm bảo tính hp hiến, hợp pháp, tính khả thi của hệ thống văn bản pháp luật tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện chuẩn b).

- Chỉ đạo các ngành thường xuyên cập nhật, tham mưu kịp thời các văn bản Trung ương giao trách nhiệm địa phương quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị định...; kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Danh mục quyết định của UBND thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động phát huy thành công vận dụng kinh nghiệm từ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Ngoại vụ chuẩn bị).

- Thông qua Kế hoạch triển khai hoạt động “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố năm 2018, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Ban Xúc tiến và H trợ đu tư thành phố chuẩn bị).

* Tháng 2:

- Xây dựng Cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, lộ trình triển khai đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, mang tính động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận ti, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Qun lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức cho trẻ toàn thành phố tham gia uống sữa học đường theo Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nng tại 7 quận, huyện (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và H trợ đầu tư thành phố chủ trì, phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Tập trung chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tut 2018; đảm bảo công tác hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng trước Tết Nguyên đán theo đúng chủ trương của Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân với giá cả hợp lý, không đ xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2018; đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018... (Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Công an thành phố chuẩn bị).

- Thông qua Đề án Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thế giới 2018 tại Đà Nng (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Thông qua Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ thứ hai (2014-2018) trên địa bàn thành phố (Sở Tư pháp chuẩn bị).

- Ra quân cấp thành phố tuyên truyền hoạt động xây dựng thành phố 4 An (Các Sở ngành liên quan chuẩn bị).

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân năm 2018 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

* Tháng 3:

- Cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Đà Nng chuẩn bị).

- Cho ý kiến về cơ chế, chính sách, nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, phát triển khu vực phía Tây thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2018, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại thành phố Đà Nng (Sở Nội vụ chuẩn bị).

- Xây dựng Kế hoạch phát triển thể thao giải trí năm 2018 (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Rà soát tình hình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhóm công trình trọng điểm trong năm 2018 (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, UBND quận Liên Chiểu, Công ty CP cấp nước Đà Nng chuẩn bị).

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng thành phố “4 An” triển khai trong năm 2018. Đồng thời, tiếp tục duy trì các mục tiêu xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; triển khai Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch phối hợp lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố (các sở ban ngành liên quan chuẩn bị).

- Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của Thành ủy Đà Nng và Tỉnh ủy Quảng Nam về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố về ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Gặp mặt doanh nghiệp định kỳ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

- Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (B Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

- Phục vụ công tác thanh tra của Bộ Công an đối với UBND thành phố về nội dung chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, của người nước ngoài (Sở Ngoại vụ, Công an thành phố chuẩn bị).

2. Quý II

* Tháng 4:

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung theo Chương trình công tác giám sát của Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận của Thành ủy cụ thể hóa thực hiện 03 đột phá về phát triển kinh tế-xã hội thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị)

- Chỉ đạo triển khai các công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nng 2018 (Sở Văn hóa và Th thao chuẩn bị); công tác đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 và dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2018) (Công an thành phố chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 (Sở Ngoại vụ chuẩn bị).

- Chỉ đạo triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (Sở Du lịch chun bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

* Tháng 5:

- Cho ý kiến Đề án Nâng cao hiệu quả đầu tư công, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Đề án Phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Cho ý kiến Đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe trên phạm vi toàn thành phố (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Kết luận số 97-KL/TW ngày 15-5-2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp, thi THPT quốc gia; triển khai chương trình hè, tổng rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2018-2019 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (Sở Nội vụ chun bị).

- Cho ý kiến về Đề án đổi mới Hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nng (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Chỉ đạo tiến hành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 4 năm 2018 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

* Tháng 6:

- Cho ý kiến về Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, lưu ý về phát triển khu vực phía Tây và Tây Bắc, khu kinh tế biển; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Cho ý kiến về các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chuẩn bị nội dung, tham gia chương trình HĐND thành phố với cử tri trước kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố (Văn phòng UBND thành phố, các Sở ngành chuẩn bị).

- Tập trung rà soát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các vấn đề bức xúc, ni cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố; việc thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố; hoàn chỉnh các nội dung sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2018 (các Sở, ban ngành liên quan chun bị nội dung).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Gặp mặt doanh nghiệp định kỳ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chc trong tình hình mới (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

3. Quý III

* Tháng 7:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo rà soát đánh giá việc vận hành các tuyến xe buýt tr giá theo quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách đi lại thuận tiện (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Đề án thành lập Câu lạc bộ thể thao biển (Sở Văn hóa và Th thao chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp giao ban kinh tế đối ngoại và đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 (Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chuẩn bị).

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòa Vang (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

- Chỉ đạo thành lập Đoàn cán bộ thành phố dự Lễ khánh thành công trình nhà văn hóa đa năng, đồng thời thăm và tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

* Tháng 8:

- Cho ý kiến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội thành phố 05 năm 2016-2020 và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch nhằm phục vụ Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Đ án Xây dựng Chính quyền Cảng, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-Xã hội Đà Nng chuẩn bị).

- Cho ý kiến Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020 (Sở Ngoại vụ chuẩn bị).

- Chỉ đạo chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018-2019 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Điều chỉnh, bổ sung Quy định về Quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị).

- Cho ý kiến về Quy định tạm thời về quản lý các hoạt động thể thao biển, thể thao giải trí, th thao mạo him (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị).

- Cho ý kiến về kế hoạch xúc tiến đăng cai tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực khác nhau nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của thành phố (Sở Ngoại vụ chuẩn bị).

- Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ quận Liên Chiểu (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

* Tháng 9:

- Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chun bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và H trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Gặp mặt doanh nghiệp định kỳ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

4. Quý IV

* Tháng 10:

- Cho ý kiến về Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhằm minh bạch hoạt động hành chính, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân doanh nghiệp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Nội vụ chun bị).

- Cho ý kiến về Đề án Xây dựng thành phố thông minh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).

- Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nng (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị).

- Nghe báo cáo thuyết minh Quy hoạch khu kinh tế ven biển thành phố Đà Nng (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư công trình Cụm nút giao thông phía Tây cu Trn Thị Lý đ khởi công trong năm 2018 và hoàn thành công tác chuẩn bị chuẩn bị đầu tư nút giao thông phía Tây cầu Rồng để khởi công trong năm 2019 (Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Cơ sở hạ tầng và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

* Tháng 11:

- Cho ý kiến về các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhiệm vụ và chỉ đạo, điều hành năm 2019; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị).

- Chuẩn bị nội dung, tham gia chương trình HĐND thành phố với cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố (Văn phòng UBND thành phố, các Sở ngành chuẩn bị).

- Tập trung rà soát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các vn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố; việc thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố; hoàn chỉnh các nội dung sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố vào cuối năm 2018 (các Sở, ban ngành liên quan chuẩn bị nội dung).

- Họp nghe báo cáo Quy chế chia sẻ các cơ sở dữ liệu của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (S Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dng chuẩn bị).

- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).

- Chỉ đạo Diễn tập sóng thần-tìm kiếm cứu nạn quận Thanh Khê (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị)

* Tháng 12:

- Chỉ đạo tổng kết các mặt công tác năm 2018 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị).

- Thông qua Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do xả chất thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2023 (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị).

- Họp giao ban công tác xúc tiến đầu tư (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chủ trì, phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp giao ban kinh tế đối ngoại và đối ngoại năm 2018 (Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố chuẩn bị).

- Gặp mặt doanh nghiệp định kỳ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

- Họp nghe báo cáo các chủ trương đầu tư, chọn địa điểm và quy hoạch, kiến trúc (Sở Xây dựng chuẩn bị).

- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị).

- Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm HIV, AIDS, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 (Công an thành phố chuẩn bị).

- Tổng kết công tác Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước, Ban Chỉ huy thống nhất thành phố, Ban Chỉ đạo về nhân quyền năm 2018 (Công an thành phố chuẩn bị).

II. Nội dung các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố

Quý I: UBND thành phố họp thông qua các nội dung, chương trình cụ thể như sau:

* Tháng 1:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nng, ban hành theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

2. Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ tr cấp đào tạo, bi dưỡng đi với các bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

3. Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

* Tháng 2:

1. Cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, lộ trình triển khai đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, mang tính động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị.

- Lãnh đạo phụ trách:

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn;

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

2. Điều chỉnh một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố về việc ban hành một số vấn đề mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

* Tháng 3:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Đà Nng, các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách:

+ Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ;

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

3. Cơ chế, chính sách, nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, phát triển khu vực phía Tây thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

4. Đề xuất mức hỗ trợ cho giáo viên chăm sóc nuôi dưỡng trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi và đội ngũ cấp dưỡng trong các trường mầm non.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Quy II: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung sau:

* Tháng 4:

1. Quy định về ban hành chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ thôi việc để bố trí cán bộ trẻ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nng năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

3. Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

* Tháng 5:

1. Đề án Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

2. Đề án phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

3. Đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe trên phạm vi toàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

* Tháng 6:

1. Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, lưu ý về phát triển khu vực phía Tây và Tây Bắc, khu kinh tế biển.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách:

+ Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ;

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Đà Nng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

4. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

5. Bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rng đặc dụng năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

6. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các quận, huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn

7. Đề án thí điểm mô hình: Trường học tự chủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Quý III: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ thể như sau:

* Tháng 7:

1. Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê, kè theo Luật Thủy lợi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

2. Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

3. Quy định chính sách ưu đãi trong đầu tư, phát triển công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

4. Quy định chính sách miễn học phí bậc THCS.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

* Tháng 8:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội thành phố 05 năm 2016-2020 và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch nhằm phục vụ Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị Quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách:

+ Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ;

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

2. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và đề xuất kiến nghị với Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách:

+ Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ;

+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

3. Đề án Xây dựng Chính quyền cảng.

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Đà Nng.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

4. Điều chỉnh, bổ sung Quy định về Quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

* Tháng 9:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Đà Nng quý III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

2. Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thành phố Đà Nng năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

3. Quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, đảng viên thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

4. Thành lập Cơ sở tư vấn và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Quý IV: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ thể như sau:

* Tháng 10:

1. Đề án Xây dựng thành phố thông minh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

2. Điều chỉnh, bổ sung Quy định về quản lý và khai thác nơi đỗ xe.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

3. Đề án Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

4. Đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời thành phố Đà Nng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

5. Đề án đặt, đổi tên đường năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

6. Quy hoạch khu kinh tế ven biển thành phố Đà Nng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

* Tháng 11:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

2. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch cân đối vốn XDCB năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, dự toán chi ngân sách đa phương và phân b ngân sách thành phố năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

4. Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

5. Bảng giá tính thuế tài nguyên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

6. Xây dựng Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

7. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn

8. Thành lập Cơ sở cai nghiện số 2 thành phố Đà Nng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

* Tháng 12:

1. Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

2. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

3. Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

4. Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
26/01/2018
Văn bản được ban hành
385/QĐ-UBND
26/01/2018
Văn bản có hiệu lực
385/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản số hiệu Pháp lệnh động viên công nghiệp 2003 09/2003/PL-UBTVQH11 Văn bản số hiệu Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2003 xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng Văn bản số hiệu Nghị quyết 26-NQ/TW nông nghiệp, nông dân, nông thôn Văn bản số hiệu Kết luận 75-KL/TW 2013 xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng Văn bản số hiệu Kết luận 97-KL/TW năm 2014 giải pháp thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông dân nông thôn Văn bản số hiệu Quyết định 42/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước đất đai Đà Nẵng Văn bản số hiệu Luật ngân sách nhà nước 2015 Văn bản số hiệu Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về mua sắm quản lý đầu tư xây dựng Đà Nẵng Văn bản số hiệu Nghị định 144/2016/NĐ-CP cơ chế đặc thù đầu tư tài chính ngân sách phân cấp quản lý thành phố Đà Nẵng Văn bản số hiệu Nghị quyết số 08-NQ/TW phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2017 Văn bản số hiệu Luật 08/2017/QH14 Thủy lợi 2017 Văn bản số hiệu Công văn 1362/TTg-PL 2017 nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Văn bản số hiệu Nghị quyết 20/NQ-TW 2017 tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Văn bản số hiệu Nghị quyết 19-NQ/TW 2017 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập Văn bản số hiệu Nghị quyết 21-NQ/TW 2017 về công tác dân số trong tình hình mới
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 4930/UBND-SYT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Hiệu lực: 27/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ