Quyết định 367/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường

Tóm lược

Quyết định 367/QĐ-UBND về bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường do tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 367/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 29/01/2018
Địa phương ban hành: Hà Tĩnh Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: HĐND tỉnh Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn
UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HÀNG THỦY SẢN TỒN KHO DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng chính phủ về Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung đnh mức bồi thường thiệt hại cho các đi tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hi sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển;

Căn c các Văn bản: số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016, số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016, số 9723/BNN-TCTS ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại, hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi tờng biển; Văn bản số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 10853/VPCP-KTTH ngày 14/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định giá làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho tại 04 tỉnh miền Trung; Văn bản số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCTK ngày 02/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành phương án điều tra điều tra giá bán của người sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản;

Căn cứ Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản s 464/STC-GCS ngày 29/01/2018 (kèm theo Báo cáo thuyết minh số 16/CTK-NN ngày 29/01/2018 của Cục Thống kê),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của 03 mặt hàng thủy sản để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương kiểm kê hàng thủy sản tồn kho; trên cơ sở giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 theo Quyết định này; Hướng dẫn số 06 LN/CT-NN&PTNT-TC- CTK ngày 22/12/2016 của Liên ngành: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Cục Thống kê; Hướng dẫn số N"> 680/LN-TT&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày 27/12/2017 của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các quy định có liên quan; tiến hành áp giá, thẩm định, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho đảm bảo đúng chủng loại, đơn giá và tổng hp, trình Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh (Hội đồng tỉnh) thẩm định, phê duyệt để chi trả cho người dân kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kê khai, áp giá, chi trả bồi thường, hỗ trợ.

2. Sở Công thương: Khẩn trương hướng dẫn các địa phương xác định giá hải sản thực tế thu mua và việc áp giá, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tn kho theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục kê khai, áp giá, trình Hội đồng tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tham mưu điều chỉnh, cấp kinh phí để các địa phương tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

4. Cục Thống kê tnh chủ trì hướng dẫn, trả lời các địa phương những nội dung chưa rõ, có vưng mắc phát sinh liên quan đến chủng loại hải sản, định mức, đơn giá và phương pháp tính giá thu mua bình quân trong quá trình áp giá theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch Hội đồng cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, NNPTNT;
- Tổng cục Thống kê;
- Đ/c Bí thư, PBTTT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT,NL.

Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC:

GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỐI VỚI 3 MẶT HÀNG BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Giá thu mua bình quân tháng 10/2016

Ghi chú

A

B

C

1

2

1

Cá bì

Đồng/kg

98.648

 

2

Tôm sú

Đồng/kg

109.545

 

3

Cá roi

Đồng/kg

70.000

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
367/QĐ-UBND
29/01/2018
Văn bản có hiệu lực
367/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ và bổ sung danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 20/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 320/KH-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 89/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2810/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 2810/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025 ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ