Quyết định 352/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản

Tóm lược

Quyết định 352/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 06/02/2018

Số hiệu: 352/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Địa phương ban hành: Sóc Trăng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Sóc Trăng Phó Chủ tịch Lê Văn Hiểu

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2018 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên (Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 16/01/2018) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 161/TTr.TNMT-CCQLĐĐ ngày 26/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Diện tích năm 2018

Cơ cu (%)

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Mỹ Xuyên

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Phú

Xã Đại Tâm

Xã Ngọc T

Xã Ngọc Đông

Xã Hòa Tú 1

Xã Hòa Tú 2

Xã Gia Hòa 2

Xã Tham Đôn

Xã Gia Hòa 1

(1)

(2)

(3)

(4)=(6)+(7) +...+(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

37.370,80

100,00

1.495,05

5.143,82

4.783,61

2.594,73

2.778,95

3.568,64

3.186,47

3.510,15

2.613,43

4.930,06

2.765,90

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

32.599,17

87,23

1.152,76

4.628,84

4.130,33

2.273,51

2.379,30

3.108,95

2.768,24

3.061,58

2.316,50

4.330,77

2.448,40

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.043,30

27,74

500,17

2.636,83

1.855,29

1.722,46

 

 

 

 

 

2.328,55

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.043,30

100,00

500,17

2.636,83

1.855,29

1.722,46

 

 

 

 

 

2.328,55

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

862,10

2,64

51,00

40,51

114,70

295,42

 

0,73

 

 

 

359,75

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.058,66

9,38

261,39

259,75

325,86

247,83

225,26

327,29

217,87

394,37

237,96

368,67

192,41

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

19.619,29

60,18

334,95

1.691,76

1.830,98

3,98

2.154,04

2.780,93

2.550,37

2.667,21

2.078,54

1.270,55

2.255.99

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

15,82

0,05

5,25

 

3,50

3,82

 

 

 

 

 

3,25

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

4.771,63

12,77

342,29

514,98

653,28

321,22

399,65

459,69

418,23

448,57

296,93

599,29

317,50

2.1

Đất quốc phòng

CQP

78,60

1,65

0,96

2,78

12,17

 

 

 

 

5,00

 

57,69

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,21

0,15

0,92

 

0,10

1,14

 

 

5,03

0,02

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

80,00

1,68

 

 

40,00

 

 

 

 

40,00

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

14,94

0,31

1,11

1,87

2,80

3,49

0,05

0,43

 

5,00

0,19

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

55,55

1,16

8,10

4,05

6,18

14,68

1,17

 

 

20,21

0,20

0,46

0,50

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2.712,24

56,84

180,29

278,57

356,60

199,04

237,57

232,69

261,65

246,72

164,26

324,08

230,78

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

1,16

0,02

0,23

 

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,50

0,12

1,02

 

2,13

 

1,35

 

1,00

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

624,09

13,08

 

100,63

90,23

72,21

40,64

66,18

48,32

60,86

33,82

69,19

42,01

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

79,36

166

79,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

39,30

0,82

5,16

0,49

1,14

0,55

0,62

0,69

28,07

0,41

0,80

0,78

0,59

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,01

0,92

6,23

5,97

6,66

6,79

1,16

3,74

 

1,26

0,95

11,25

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

59,32

1,24

19,54

4,49

3,29

15,05

2,88

4,38

0,78

1,14

1,30

5,71

0,76

2 20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,24

0,05

 

0,19

0,06

0,42

0,35

0,19

0,21

0,54

0,13

0,06

0,09

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,99

0,13

3,93

0,50

0,07

0,19

0,30

0,19

 

0,10

0,13

0,48

0,10

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

958,12

20,08

35,25

111,87

131,59

7,66

113,58

151,20

72,24

67,31

95,15

129,59

42,69

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

4,00

0,08

0,19

3,57

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất đô thị*

KDT

1.495,05

4,00

1.495,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2018

Đơn vị tính: Ha

STT

Ch tiêu s dụng đất

Mã

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Mỹ Xuyên

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Phú

Xã Đại Tâm

Xã Ngọc T

Xã Ngọc Đông

Xã Hòa Tú 1

Xã Hòa Tú 2

Xã Gia Hòa 2

Xã Tham Đôn

Xã Gia Hòa 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

277,61

14,28

3,75

42,84

2,09

11,34

27,15

49,21

70,82

1,52

51,11

3,50

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

51,47

5,20

1,45

2,66

1,15

 

 

 

 

 

41,01

 

 

Trong đó: Đất chuyên trong lúa nước

LUC/PNN

51,47

5,20

1,45

2,66

1,15

 

 

 

 

 

41,01

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

8,98

3,78

0,95

 

0,38

 

2,72

 

 

 

1,15

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

38,25

3,30

1,08

1,38

0,56

6,82

8,35

8,68

2,70

0,77

3,81

0,80

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

178,91

2,00

0,28

38,80

 

4,52

16,08

40,53

68,12

0,75

5,14

2,70

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

3,81

2,56

 

 

1,25

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

3,81

2,56

 

 

1,25

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OTC

4,13

4,00

 

0,09

0,03

0,01

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Mỹ Xuyên

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Phú

Xã Đại Tâm

Xã Ngọc T

Xã Ngọc Đông

Xã Hòa Tú 1

Xã Hòa Tú 2

Xã Gia Hòa 2

Xã Tham Đôn

Xã Gia Hòa 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

249,56

12,58

3,75

42,61

2,09

9,82

23,35

41,31

58,52

1,52

50,51

3,50

1.1

Đất trồng lúa

LUA

51,47

5,20

1,45

2,66

1,15

 

 

 

 

 

41,01

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

51,47

5,20

1,45

2,66

1,15

 

 

 

 

 

41,01

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,58

2,98

0,95

 

0,38

 

2,72

 

 

 

0,55

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

30,40

2,40

1,08

1,15

0,56

5,30

5,65

6,18

2,70

0,77

3,81

0,80

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

160,11

2,00

0,28

38,80

 

4,52

14,98

35,13

55,82

0,75

5,14

2,70

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

16,70

4,05

0,45

1,20

 

0,35

1,60

3,20

3,15

 

2,70

 

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

12,65

 

0,45

1,20

 

0,35

1,60

3,20

3,15

 

2,70

 

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

4,05

4,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên Điều 3;
- Phòng TN&MT huyện MX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
06/02/2018
Văn bản được ban hành
352/QĐ-UBND
06/02/2018
Văn bản có hiệu lực
352/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND và Quyết định 32/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ