Quyết định 327/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Tóm lược

Quyết định 327/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành ngày 01/02/2018

Số hiệu: 327/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 01/02/2018
Địa phương ban hành: Bình Định Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Bình Định Phó Chủ tịch Phan Cao Thắng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 36/TTr-STC ngày 26/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa Sở Tài chính với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác quản lý tài sản công, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Các hoạt động phối hợp triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giữa Sở Tài chính với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, theo lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

a. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành và phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành, phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các thành phần: Thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/4/2018.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước, đăng tải lên Trang thông tin điện tử tại đơn vị. Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận (đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội) thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình. Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh cơ sở có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

- Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhất là những nội dung mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý I năm 2018.

3. Về việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018. Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

4. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện công tác quản lý tài sản công

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán năm 2018 và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
01/02/2018
Văn bản được ban hành
327/QĐ-UBND
01/02/2018
Văn bản có hiệu lực
327/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3062/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 3062/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3055/QĐ-UBND lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 3055/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 tại tỉnh Bình Định ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3027/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 3027/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ