Quyết định 295/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 295/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2017 ban hành ngày 26/01/2018

Số hiệu: 295/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 26/01/2018
Địa phương ban hành: Quảng Bình Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Quảng Bình Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Hoàng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 109/STP-XDKTVB ngày 17 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1.

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011

Về phê chuẩn Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

2.

Quyết định

44/1998/QĐ-UB ngày 13/7/1998

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản của tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

3.

Quyết định

74/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Về việc xác lập phạm vi vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

4.

Quyết định

75/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

5.

Quyết định

76/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

6.

Quyết định

13/2003/QĐ-UB ngày 17/5/2003

Về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

7.

Quyết định

41/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, tố cáo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

8.

Quyết định

67/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

9.

Quyết định

28/2005/QĐ-UB ngày 09/6/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

10.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006

Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

11.

Chỉ thị

40/CT-UB ngày 18/11/1991

Về việc quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

12.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 02/6/1994

Về bảo vệ hệ thống tải điện 500 KV Bắc - Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

13.

Chỉ thị

05/1998/CT-UBND ngày 03/3/1998

Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

14.

Chỉ thị

07/1998/CT-UBND ngày 07/3/1998

Về việc chủ động phòng chống cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

15.

Chỉ thị

08/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

16.

Chỉ thị

09/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998

Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

17.

Chỉ thị

20/1998/CT-UBND ngày 19/5/1998

Về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

18.

Chỉ thị

22/1999/CT-UBND ngày 14/5/1999

Về việc thực hiện quy chế huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

19.

Chỉ thị

11/2000/CT-UB ngày 29/3/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Công an xã

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

20.

Chỉ thị

37/2000/CT-UB ngày 03/10/2000

Về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

21.

Chỉ thị

04/2001/CT-UB ngày 21/02/2001

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát và đẩy mạnh lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu trên tuyến quốc lộ 12A

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

22.

Chỉ thị

10/2001/CT-UB ngày 23/3/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

23.

Chỉ thị

27/2001/CT-UB ngày 31/7/2001

Về việc tăng cường quản lý tàu thuyền neo đậu trên khu vực sông Gianh, sông Lý Hòa và sông Nhật Lệ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

24.

Chỉ thị

17/2002/CT-UB ngày 24/4/2002

Về tăng cường quản lý, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2002

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2003

 

25.

Chỉ thị

38/2002/CT-UB ngày 17/12/2002

Về việc xử lý đối với mô tô, xe máy lưu hành trên đường giao thông không có giấy tờ, nguồn gốc và chủ sở hữu hợp pháp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

26.

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 14/5/2003

Về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp chống SARS từ tàu buôn lậu Trung Quốc về

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

27.

Chỉ thị

26/2003/CT-UB ngày 23/7/2003

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và sử dụng động vật hoang dã, quý hiếm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

28.

Chỉ thị

31/2003/CT-UB ngày 11/8/2003

Về việc tăng cường quản lý nguyên liệu thủy sản xuất khẩu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

29.

Chỉ thị

35/2003/CT-UB ngày 16/8/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

30.

Chỉ thị

25/2004/CT-UB ngày 03/8/2004

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, trung tâm thương mại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

31.

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

32.

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 03/10/2008

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

II. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

1.

Quyết định

43/1999/QĐ-UBND ngày 12/10/1999

Về việc quy định danh mục tài liệu, thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ và chế độ bảo quản sử dụng tài liệu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

2.

Quyết định

30/2000/QĐ-UB ngày 16/11/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa thời kỳ 2001 - 2010

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2011

 

3.

Quyết định

31/2000/QĐ-UB ngày 16/11/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa thời kỳ 2001 - 2010

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2011

 

4.

Quyết định

36/2000/QĐ-UB ngày 22/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch thời kỳ 2001 - 2010

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2011

 

5.

Quyết định

37/2000/QĐ-UB ngày 26/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đồng Hới thời kỳ 2001 - 2010

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2011

 

6.

Quyết định

24/2001/QĐ-UB ngày 15/8/2001

V/v “Phê duyệt quy hoạch ngành Văn hóa - Thông tin thời kỳ 2001 - 2010”

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2011

 

7.

Quyết định

77/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004

V/v thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

8.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi NQ số 23/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017

01/8/2017

 

9.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

12/9/2017

 

10.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 03/02/2013

Ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy; chế độ tiền ăn cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

20/01/2017

 

11.

Chỉ thị

23/1998/CT-UBND ngày 20/7/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

12.

Chỉ thị

45/2000/CT-UB ngày 23/11/2000

Về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

13.

Chỉ thị

32/2003/CT-UB ngày 13/8/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện

Chỉ thị triển khai thực hiện Pháp lệnh số 43/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 25/5/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bưu chính Viễn thông nay đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2011

 

14.

Chỉ thị

18/2004/CT-UB ngày 30/6/2004

Về việc tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

15.

Chỉ thị

24/2004/CT-UB ngày 23/7/2004

Về việc thanh tra, kiểm tra các loại thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

16.

Chỉ thị

35/2005/CT-UBND ngày 08/12/2005

Về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Chỉ thị triển khai thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/01/2002 đã được thay thế bởi Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

15/12/2011

 

17.

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy

Chỉ thị thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010

01/01/2011

 

18.

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND ngày 03/8/2011

Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

III. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

2.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

23/11/2017

 

3.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

4.

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND ngày 16/5/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

IV. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI NĂM 2016

1.

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 29/8/1989

Về việc thu thuế hàng hóa bia rượu, thuốc lá ngoại và sử dụng tem thuế hàng hóa bia, rượu, thuốc lá ngoại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

2.

Chỉ thị

04/CT-UB ngày 16/01/1991

Về việc triển khai đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký nộp thuế

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

3.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 23/3/1992

Về việc tăng cường công tác tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

4.

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 02/3/1993

Về việc lập sổ thuế đến hộ gia đình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

5.

Chỉ thị

41/CT-UB ngày 09/11/1993

V/v tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

6.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 30/3/1996

Về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

7.

Chỉ thị

30/2006/CT-UBND ngày 01/9/2006

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2011

 

V. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 28/4/2013

Về việc phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

 

2.

Chỉ thị

34/2006/CT-UBND ngày 13/11/2006

Về việc chấn chỉnh hoạt động các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ thị này ban hành để triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP nhưng hiện nay các văn bản này đều đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2015

 

VI. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014 VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009

Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

16/02/2013

 

2.

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 09/9/2008

Về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý chuyên nghiệp.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

30/10/2017

 

VII. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2014

1.

Nghị quyết

113/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1.

Nghị quyết

36/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

2.

Nghị quyết

114/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

3.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

 

4.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

09/01/2017

 

5.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

10/10/2017

 

IX. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1.

Nghị quyết

46/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006

Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2011

 

2.

Nghị quyết

160/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

3.

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017

01/8/2017

 

4.

Nghị quyết

105/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

5.

Nghị quyết

111/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

6.

Nghị quyết

113/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

7.

Nghị quyết

116/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

8.

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2017

 

9.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Quyết định ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

10.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

11.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

12.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

01/9/2017

 

13.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí, phí dịch vụ lấy nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

19/6/2017

 

14.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình

Do văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

15.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017

01/11/2017

 

16.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 03/12/2013

Ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

20/01/2017

 

17.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

20/11/2017

 

18.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

Về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

19.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

20.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 (sửa đổi tại Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017)

21/8/2017

 

21.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017

17/4/2017

 

22.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

20/11/2017

 

23.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Về việc ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

29/5/2017

 

24.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015

Ban hành Quy định định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

25.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

Về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 hết hiệu lực thi hành bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017

01/11/2017

 

26.

Quyết định

3636/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

27.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

08/5/2017

 

28.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

Về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

14/7/2017

 

29.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

Ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước giao hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

09/7/2017

 

30.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ Hè Thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

19/6/2017

 

31.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

11/12/2017

 

32.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2018

 

X. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2017

 

2.

Quyết định

15/2005/QĐ-UB ngày 22/3/2005

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực thi hành

01/7/2016

 

3.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

30/01/2017

 

4.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

30/01/2017

 

5.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

21/8/2017

 

Tổng: 108 văn bản (13 Nghị quyết; 55 Quyết định; 40 Chỉ thị)

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

1.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

2.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Mục II phụ lục số 07; Mục II, III phần B và phần C phụ lục số 08

- Số thứ tự thứ 2, thứ 6, thứ 8 Mục I, phụ lục số 04

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/8/2017 - 01/01/2018

 

3.

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Điểm 5, Phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017

01/8/2017

 

4.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điều 5, Điều 6; Khoản 2 Điều 7; Điểm a Khoản 4 Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

09/7/2017

 

5.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 và Khoản 5, Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

05/12/2017

 

6.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điểm b, c Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

15/10/2017

 

7.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Khoản 1, Điều 5; Điểm a, Khoản 3, Điều 6; Khoản 2, Điều 7; Khoản 1, Điều 9; Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo

- Thay thế cụm từ “Chi cục Biển và Hải đảo” tại Điều 6 và Điều 8 bằng cụm từ “bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

13/8/2017

 

8.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điều 2; Điều 4; Khoản 1, Điều 6; Khoản 1, Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

15/10/2017

 

9.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ trợ cấp đặc thù; phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; chế độ tiền ăn cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng Trẻ em SOS Đồng Hới

- Điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Điều 7 Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

13/7/2017

 

10.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điều 2 (quy định về hiệu lực văn bản)

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

21/8/2017

 

Tổng: 10 văn bản (03 Nghị quyết; 07 Quyết định)

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
26/01/2018
Văn bản được ban hành
295/QĐ-UBND
26/01/2018
Văn bản có hiệu lực
295/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Chỉ thị 05/1998/CT-UBND nghiêm cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thuỷ sản Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 24/2001/QĐ-UB Quy hoạch ngành Văn hóa Thông tin 2001 2010 Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 13/2003/QĐ-UB xây dựng quản lý sử dụng điện ở nông thôn Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 15/2005/QĐ-UB triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 35/2005/CT-UBND thực hiện 161/2002/QĐ-TTg chính sách phát triển giáo dục mầm non Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 02/2006/QĐ-UBND điều kiện an toàn phương tiện thủy nội địa Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 46/2006/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp phân Văn bản số hiệu Chỉ thị 30/2006/CT-UBND đẩy mạnh Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2010 Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 01/2007/CT-UBND quản lý sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 02/2008/CT-UBND quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản Văn bản số hiệu Quyết định 18/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 23/2009/QĐ-UBND phân cấp thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Văn bản số hiệu Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 10/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức lễ tang cán bộ công viên chức Nhà nước Quảng Bình Văn bản số hiệu Chỉ thị 10/2011/CT-UBND bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự biển Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng Văn bản số hiệu Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND huấn luyện đào tạo Dân quân tự vệ Quảng Bình 2012 2016 2011 Văn bản số hiệu Quyết định 21/2011/QĐ-UBND học phí giáo dục đại học công lập Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn bản số hiệu Quyết định 28/2011/QĐ-UBND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh Văn bản số hiệu Chỉ thị 08/2012/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Văn bản số hiệu Quyết định 09/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 9 Quy chế Bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn bản số hiệu Quyết định 21/2012/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức Văn bản số hiệu Quyết định 03/2013/QĐ-UBND phân cấp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Văn bản số hiệu Quyết định 07/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức Văn bản số hiệu Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Quy chế tạo lập quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác Văn bản số hiệu Quyết định 13/2013/QĐ-UBND mức thu thuỷ lợi phí phí dịch vụ lấy nước Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 15/2013/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 20/2013/QĐ-UBND bảng giá thuế tài nguyên Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 25/2013/QĐ-UBND chế độ miễn giảm hỗ trợ người cai nghiện ma túy Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 04/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi phương tiện vận tải chở hàng hóa Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 29/2014/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm tính đơn giá trả tiền thuê đất hàng năm Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển hải đảo Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú kinh doanh nhà hàng ăn uống Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Bảng giá cây trồng thủy sản bồi thường thu hồi đất Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 13/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 14/2015/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đăng ký cấp giấy chứng nhận đất Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 17/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 23/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tên gọi giá tính thuế tài nguyên Quặng Immenit Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quảng Bình năm 2016 Văn bản số hiệu Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển Quảng Bình 2016 Văn bản số hiệu Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 04/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 09/2016/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 11/2016/QĐ-UBND khen thưởng mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch Quảng Bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định giá các sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình Văn bản số hiệu Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi 25/2017/QĐ-UBND nhà hàng nổi dạng bè Quảng Bình
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 3305/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 3305/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3304/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 3304/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3303/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý

Quyết định 3303/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1655/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 1655/KH-UBND thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ