Quyết định 274/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 274/QĐ-UBND ban hành ngày 29/01/2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Số hiệu: 274/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 29/01/2018
Địa phương ban hành: Sóc Trăng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Sóc Trăng Phó Chủ tịch Lê Thành Trí

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 14/BC-STP ngày 23/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần năm 2017.

(Kèm theo phụ lục 01, phụ lục 02).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, CNTT, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

Số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 Về việc thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020

Điểm b khoản 6 Điều 1

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

17/7/2017

2.

Nghị quyết

Số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số thứ tự 3 Phụ lục I

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

31/8/2017

3.

Nghị quyết

S76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

Gạch đu dòng thứ hai của điểm b khoản 8 Điều 15 Mục II Chương II

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND bãi bỏ

18/12/2017

4.

Nghị quyết

Số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 V/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kcuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng

- Điểm 2.1 khoản 2 Mục I Phn 1 Phụ lục 1

- Điểm 2.1 khoản 2 Mục I Phần 1 Phụ lục 2

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

17/7/2017

5.

Nghị quyết

Số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

Điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 Phụ lục 2; khoản 2 Phụ lục 7

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung 26/2017/NQ-HĐND sửa đổi

18/12/2017

7.

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1 Điều 1; điểm c khoản 1, điểm a khoản 4, khoản 8, 10, 11, điểm d, khoản 12, khoản 19, 20, 21 Điều 2; điểm b, d, đ, e khoản 2 và điểm a, c khoản 3 Điều 4

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

07/01/2018

8.

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Phụ lục Danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

05/3/2017

9.

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2;

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

04/12/2017

10.

Quyết định

S26/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 Ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Khoản 2 Điều 1; khoản 9 Điều 2

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

04/12/2017

Tổng cộng: 10 văn bản (06 Nghị quyết; 04 Quyết định)

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

1.

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010

Về quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

2.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

3.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Vviệc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

4.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Vviệc quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

5.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND bãi bỏ

01/8/2017

6.

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà, nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

7.

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

8.

Nghị quyết

68/2016/NQ-HĐND 16/8/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

9.

Quyết định

304/2003/QĐ-UBND Ngày 30/12/2003

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Thay thế

15/11/2017

10.

Quyết định

102/2005/QĐ-UBT Ngày 10/10/2005

V/v điều chỉnh mạng lưới giao thông Đường tỉnh và phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Thay thế

15/11/2017

11.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 12/5/2008

Ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND thay thế

01/01/2018

12.

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND Ngày 18/8/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/01/2017

13.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND Ngày 21/8/2009

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Trần đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích lại để cho đơn vị thu phí

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND thay thế

01/3/2017

14.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND Ngày 07/10/2009

V/v sửa đổi khoản 2 Điều 35 Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND thay thế

01/01/2018

15.

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

V/v ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND thay thế

02/3/2017

16.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND Ngày 09/6/2010

V/v giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

17.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND Ngày 23/6/2010

V/v điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trúc, lục bình.

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND thay thế

02/3/2017

18.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND Ngày 18/4/2011

V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND thay thế

30/11/2017

19.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND Ngày 09/11/2011

V/v ban hành Tiêu chí xác định đối lượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND thay thế

1/6/2017

20.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND Ngày 07/12/2011

Về thẩm quyền lập, trình, thẩm định giá hoặc phương án đối với từng hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số D"> 27/2017/QĐ-UBND thay thế

01/9/2017

21.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND Ngày 06/4/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND thay thế

1/5/2017

22.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND Ngày 09/4/2012

V/v ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

21/02/2017

23.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND Ngày 20/7/2012

Về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/10/2017

24.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND Ngày 26/7/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đu tranh phòng chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND thay thế

01/8/2017

25.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND Ngày 29/8/2012

V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/12/2017

26.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND Ngày 12/9/2012

Về việc Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/10/2017

27.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND Ngày 25/02/2013

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND thay thế

28/4/2017

28.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND Ngày 28/02/2013

Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/12/2017

29.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND Ngày 21/8/2013

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền, máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

12/5/2017

30.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND Ngày 22/8/2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

31.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND Ngày 05/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

32.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND Ngày 07/11/2013

Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết.định số 14/2017/QĐ-UBND thay thế

1/4/2017

33.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND Ngày 13/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

34.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND Ngày 13/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

35.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước vkhí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND thay thế

28/3/2017

36.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức slượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

31/01/2018

37.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND Ngày 20/3/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/3/2017

38.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND 13/5/2014

V/v ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

39.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 21/8/2014

V/v Quy định mức chi phí chi trả phụ cp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/10/2017

40.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 22/10/2014

V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

17/11/2017

41.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND 20/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điu tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 về việc ban hành Quy định quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

42.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND 26/11/2014

Về việc quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thay thế

1/7/2017

43.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 27/11/2014

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu; xe ô tô tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

12/5/2017

44.

Quyết định

03/2015/QD-UBND Ngày 29/01/2015

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thay thế

14/12/2017

45.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND Ngày 23/7/2015

Việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2016

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND thay thế

10/4/2017

46.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND Ngày 08/9/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

28/4/2017

47.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 17/10/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

7/2/2017

48.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND Ngày 26/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về quy định hỗ trkinh phí đào tạo và thu hút nhân lc trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020

Quyết định số Đ"> 22/2017/QĐ-UBND thay thế

1/7/2017

49.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND 31/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thay thế

14/12/2017

Tổng số: 49 văn bản (08 Nghị quyết; 41 Quyết định

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: KHÔNG CÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
274/QĐ-UBND
29/01/2018
Văn bản có hiệu lực
274/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Quyết định 304/2003/QĐ-UBNDT Quy định phân cấp quản lý ngành giao thông vận tải Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 102/2005/QĐ-UBT điều chỉnh mạng lưới giao thông Đường tỉnh Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 27/2009/QĐ-UBND mức thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao Văn bản số hiệu Quyết định 30/2009/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng Cảng cá Trần Đề, Văn bản số hiệu Quyết định 49/2009/QĐ-UBND mật độ đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Văn bản số hiệu Quyết định 12/2010/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trúc, lục bình Văn bản số hiệu Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường Văn bản số hiệu Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị Văn bản số hiệu Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị Văn bản số hiệu Quyết định 32/2011/QĐ-UBND Tiêu chí xác định đối tượng, điều kiện mua, thuê Văn bản số hiệu Quyết định 36/2011/QĐ-UBND thẩm quyền hướng dẫn, lập, trình, thẩm định Văn bản số hiệu Quyết định 19/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị Văn bản số hiệu Quyết định 23/2012/QĐ-UBND chi tiêu tài chính phục Văn bản số hiệu Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức Văn bản số hiệu Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND nội dung mức chi định mức phân bổ kinh phí đảm bảo Văn bản số hiệu Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp giữa ngành Văn bản số hiệu Quyết định 41/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức Văn bản số hiệu Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định mức chi việc lập dự toán quản lý sử dụng Văn bản số hiệu Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Văn bản số hiệu Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện Văn bản số hiệu Quyết định 04/2013/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 05/2013/QĐ-UBND mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện Văn bản số hiệu Quyết định 29/2013/QĐ-UBND phí trước bạ xe ô tô mô tô gắn máy tàu thuyền máy tàu Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền cho thuê đất Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 33/2013/QĐ-UBND quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công bố công khai thủ tục hành chính Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 48/2013/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước khí tượng thủy văn Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 02/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý tổ chức biên chế cán bộ công chức Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 08/2014/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế xây dựng công trình quản lý chất lượng Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 12/2014/QĐ-UBND mức chi phí phụ cấp thường trực phẫu thuật thủ thuật Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thu nộp quản lý phí lệ phí đất đai Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND thẩm định thiết kế đầu tư xây dựng công trình Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng 2014 2020 Văn bản số hiệu Quyết định 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi 29/2013/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 03/2015/QĐ-UBND giải quyết tranh chấp đất đai công nhận hòa giải thành Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 32/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ xe mô tô Sóc Trăng Văn bản số hiệu Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND mức phí mầm non phổ thông công lập giáo dục nghề nghiệp Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 24/2015/QĐ-UBND phí lệ phí Sóc Trăng Văn bản số hiệu Quyết định 30/2016/QĐ-UBND sửa đổi trình tự thi hành quyết định tranh chấp đất đai Sóc Trăng
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND và Quyết định 32/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ