Quyết định 256/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư

Tóm lược

Quyết định 256/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 256/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Quảng Trị Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Đầu tư, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Đức Chính

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 256/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỰC HIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tờ trình số 02/TT-KKT ngày 10/01/2018) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình s 49/TTr-VP ngày 26/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC
, VPCP;
- Trung tâm tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTT
HC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỰC HIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I.

Lĩnh vực Môi trường

1.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- S Tài nguyên và Môi trường: 32 ngày làm việc.

UBND tỉnh: 06 ngày làm việc

- Bộ phận một ca BQL KKT.

- Bộ phận một cửa Sở TNMT.

- Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tnh.

Theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định s 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

- Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

2.

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 24 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng; 09 ngày làm việc đối với trường hợp không phải lấy mẫu phân tích, kiểm chứng.

- UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

- Bộ phận một cửa BQL KKT.

- Bộ phận một cửa Sở TNMT.

- Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tnh.

Không quy định.

3.

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thi tập trung khu công nghip và tự xử lý nước thi phát sinh.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: chưa quy định.

- UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

- Bộ phận một ca BQL KKT.

- Bộ phận một ca Sở TNMT.

- Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh.

Không quy định.

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tnh Qung Trị.

4.

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 ngày làm việc

UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

- Bộ phận một của BQL KKT.

- Bộ phận một cửa Sở TNMT.

- Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh.

Không quy định

5.

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc.

- Bộ phận một cửa BQL KKT.

- Bộ phận một cửa Sở TNMT.

Không quy định

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 53/2016/QĐ- UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

6.

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 18 ngày làm việc.

UBND tỉnh: 05 ngày làm việc

- Bộ phận một ca BQL KKT.

- Bộ phận một ca Sở TNMT.

- Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định số D"> 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

- Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tnh Quảng Trị.

7.

Thủ tục Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc.

- Bộ phận một cửa BQL KKT.

- Bộ phận một cửa Sở TNMT.

Không quy định

II.

Lĩnh vực Đất đai

1.

Thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp

Bỏ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (nếu dự án thuộc danh mục phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường) tại mục Thành phần h sơ:

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
256/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
256/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

K

Kế hoạch 4422/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế

Kế hoạch 4422/KH-UBND về phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 4339/KH-UBND lĩnh vực Công nghệ thông tin

Kế hoạch 4339/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại do tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo do tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ