Quyết định 240/QĐ-UBND lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Tóm lược

Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 07/02/2018

Số hiệu: 240/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 07/02/2018
Địa phương ban hành: Bắc Kạn Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Bắc Kạn Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 1068/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1911/QĐ-HĐATVSLĐ ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 201/TTr-LĐTBXH ngày 01 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 240/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, không ngừng nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người và tài sản; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động. Góp phần xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giảm 05% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người. Đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chú trọng cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động trên địa bàn tỉnh, tăng 05% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

c) Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và 80% người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

đ) Phấn đấu có 05 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ mới. Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Quyết định số: 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

4. Các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho bộ máy làm công tác bảo đảm an toàn lao động, y tế cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đủ về số lượng, mạnh về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng việc củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho bộ máy làm công tác bảo hộ lao động, y tế cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, mở rộng mô hình mạng lưới tình nguyện viên nông dân được trang bị các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động không có hợp đồng lao động trong sản xuất nông nghiệp.

6. Quản lý chặt chẽ các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo 100% trước khi đưa vào sử dụng được kiểm định kỹ thuật an toàn.

7. Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xây dựng các công trình nhà cao tầng phải thực hiện việc đánh giá nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động để xác lập các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả.

8. Thường xuyên cải thiện điều kiện lao động, thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chế độ phụ cấp, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

9. Đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng các công việc, ngành nghề có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động, các làng nghề và trong sản xuất nông, lâm, thủy sản.

11. Thực hiện sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc khai báo điều tra tai nạn lao động và báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách Trung ương và địa phương được bố trí bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SLao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các Sở, Ngành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Căn cứ hướng dẫn của các B, Ngành Trung ương, chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

- Tổ chức xây dựng thực hiện các nội dung công việc trên cơ sở kinh phí được giao để thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động được cấp theo nội dung Quyết định số: 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

+ Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Quan tâm đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động; đổi mới dây chuyền công nghệ; xây dựng, hoàn thiện quy trình, biện pháp làm việc an toàn lao động.

+ Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; chấp hành tốt công tác tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động với các cơ quan chức năng.

- Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình, kết quả thực hiện.

2. Sở Y tế

- Tổ chức tập huấn phòng, chống bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu tai nạn lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động.

- Phối hợp với các ngành tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn công tác vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

- Chỉ đạo việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Kiểm tra, giám sát các yếu tố môi trường lao động, kiến nghị các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh lao động.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện và môi trường lao động.

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia các hoạt động hưởng ứng các hoạt động liên quan về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm gắn với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh.

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở hướng dẫn hoạt động mạng lưới “An toàn vệ sinh viên” trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh.

4. Sở Công thương

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngành Công thương quản lý.

- Phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp Ngành Công thương quản lý.

5. Sở Xây dựng

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cải thiện an toàn, vệ sinh lao động trong các công trình xây dựng và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất, khai thác, chế biến nông - lâm - ngư nghiệp, làng nghề, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công trình thủy lợi và các ngành nghề khác ở nông thôn.

- Phối hợp với các ngành có liên quan áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ để cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Tổ chức huấn tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để giảm thiểu tai nạn lao động đối với các loại thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng; hướng dẫn việc lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công trong xây dựng giao thông và hướng dẫn việc đăng kiểm theo quy định của pháp luật thuộc Ngành Giao thông Vận tải quản lý.

- Phối hợp với các ngành có liên quan, các doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp thi công cầu, hầm, đường bộ và các doanh nghiệp trong vận tải đường thủy.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp, giải pháp về công nghệ sản xuất trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan phổ biến các quy chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

9. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vận động, huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền Thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động và quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các hợp tác xã và các tổ hợp tác.

14. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Phối hợp với các ngành có liên quan áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ để cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp thực tế. Bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động.

- Phối hợp với các Sở, Ngành chuyên môn tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15 tháng 3 năm 2018; chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các Sở, Ngành, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết./.

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
07/02/2018
Văn bản được ban hành
240/QĐ-UBND
07/02/2018
Văn bản có hiệu lực
240/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1534/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 1534/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2019 ban hành ngày 12/09/2018

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1515/QĐ-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 1515/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020” ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ