Quyết định 225/QĐ-BTP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 225/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 225/QĐ-BTP Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC CON NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 3139/QĐ-BTP ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02/01/2018 của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Con nuôi và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỤC CON NUÔI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 225 /QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xác định rõ nội dung, thời gian và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành và đơn vị.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch công tác năm 2018 bảo đảm bám sát nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 được nêu tại Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02/01/2018 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; Đề án định hướng phát triển công tác con nuôi giai đoạn 2018- 2025.

2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả và khả thi về nguồn lực, thời gian và bối cảnh thực tế; có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên.

2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các Phòng và các công chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Con nuôi với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

1.2.Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

1.3. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác nuôi con nuôi, trong đó chú trọng: quản lý hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và công tác giải quyết việc nuôi con nuôi tại địa phương; nắm bắt tình hình, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi, tạo chuyển biến tích cực đối với công tác này.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay

Xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

2.2. Đẩy mạnh việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế

2.2.1. Rà soát các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi.

2.2.2. Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

2.2.3. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác nuôi con nuôi, tạo chuyển biến tích cực đối với công tác này, trong đó chú trọng:

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi, tổ chức con nuôi nước ngoài đối với cơ sở trợ giúp xã hội ở địa phương.

- Quản lý hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là việc hỗ trợ của tổ chức con nuôi đối với cơ sở trợ giúp xã hội ở địa phương, công tác hỗ trợ chăm sóc y tế và tìm gia đình thay thế cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, chấm dứt tình trạng các tổ chức con nuôi trực tiếp đi tìm trẻ tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý, thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi, tổ chức con nuôi nước ngoài để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đảm bảo nguyên tắc minh bạch.

- Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi; phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi; nắm bắt tình hình, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

- Bảo đảm thực hiện nguyên tắc quyền của trẻ em được ưu tiên làm con nuôi trong nước trước khi giải quyết cho làm con nuôi người nước ngoài.

- Tổ chức các đoàn công tác nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo công tác giải quyết nuôi con nuôi đối với những địa phương mới tham gia công tác nuôi con nuôi nước ngoài hoặc chỉ định mới các cơ sở trợ giúp xã hội tham gia công tác này (dự kiến tổ chức các đoàn công tác tại 08 địa phương).

- Tăng cường quản lý Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế.

2.2.4. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

2.2.5. Triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018- 2022, trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giải quyết việc nuôi con nuôi”.

2.2.6. Giải quyết hồ sơ con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tuân thủ theo Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi và các quy định pháp luật về nuôi con nuôi; Thực hiện việc phân bổ hồ sơ nuôi con nuôi nước ngoài đúng với khả năng hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em của các tổ chức con nuôi nước ngoài; Rà soát, cải tiến quy trình nghiệp vụ giải quyết hồ sơ, bảo đảm giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài theo đúng quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết; tiếp tục thu hút các địa phương tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi.

2.2.7. Theo dõi và đánh giá tình hình phát triển của trẻ em đã cho làm con nuôi nước ngoài; Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em cho làm con nuôi nước ngoài.

2.2.8. Thực hiện việc cấp phép, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo đúng các yêu cầu về minh bạch tài chính trong công tác nuôi con nuôi nước ngoài; Kiểm tra, đánh giá năng lực của các tổ chức con nuôi của Ailen và Đức để xem xét việc gia hạn Giấy phép, Tổ chức con nuôi của Man-ta để cấp Giấy phép hoạt động.

2.2.9. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi nhằm tạo chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân về bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em qua chế định nuôi con nuôi trong nước và quốc tế.

2.2.10. Tập trung tập huấn nghiệp vụ giải quyết nuôi con nuôi cho cán bộ làm công tác con nuôi tại địa phương về thực hiện nguyên tắc ưu tiên tìm gia đình thay thế trong nước trước khi giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế

2.3.1. Duy trì trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với bộ phận thực thi Công ước La Hay và cơ quan Trung ương các nước thành viên Công ước La Hay trong việc thực thi Công ước và giải quyết việc nuôi con nuôi.

2.3.2. Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hợp tác năm với UNICEFtrong việc tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền của trẻ em thông qua việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước và quốc tế và trao đổi với Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp về khả năng xây dựng, thực hiện kế hoạch hợp tác năm.

2.3.3. Góp ý, trả lời các văn bản của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Cơ quan dịch vụ xã hội quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

2.3.4. Họp với các Cơ quan Trung ương của Ý và Tây Ban Nha để đánh giá tình hình hợp tác về nuôi con nuôi.

2.3.5. Tiếp tục trao đổi với Cơ quan Con nuôi Trung ương của Úc để tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giữa Cơ quan Con nuôi Trung ương hai nước Việt Nam và Úc.

2.3.6. Phối hợp giải quyết các vấn đề nuôi con nuôi theo cơ chế liên ngành.

2.4. Công tác tổ chức cán bộ - Văn phòng

2.4.1. Thực hiện chế độ công vụ, công chức, người lao động; Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, Đề án vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ; Kiện toàn vị trí kế toán trưởng.

2.4.2. Xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 19/QĐ-CCN ngày 16/01/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc Cục Con nuôi.

2.4.3. Xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 117/QĐ-CCN ngày 15/3/2016 về việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Con nuôi.

2.4.4. Xây dựng Quy chế làm việc của Cục Con nuôi theo Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ (được ban hành kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), thay thế Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-CCN ngày 06/10/2011 của Cục trưởng Cục Con nuôi.

2.4.5. Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn định kỳ, thực hiện công tác thường xuyên về tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tài chính kế toán, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.

2.4.6. Tổ chức thực hiện Quy chế lưu trữ hồ sơ con nuôi nước ngoài.

2.4.7. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ con nuôi nước ngoài được giải quyết trong năm 2018.

2.4.8. Triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Cục Con nuôi.

2.5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi:

- Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số; Khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành.

- Quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin duy trì việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi do Cục Con nuôi thực hiện.

- Phối hợp Cục Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai phần mềm quản lý nuôi con nuôi trong nước cho các địa phương tham gia triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nuôi con nuôi nước ngoài tại Cục Con nuôi.

- Thực hiện việc số hóa hồ sơ con nuôi nước ngoài được giải quyết trong năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Con nuôi chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; Thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện; Lãnh đạo Cục Con nuôi định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Con nuôi trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Con nuôi và Phụ lục kèm theo, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Cục trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Cục, các đơn vị thuộc Cục, các công chức, người lao động trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.

4. Cục trưởng Cục Con nuôi có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch công tác, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Con nuôi kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết.

5. Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 của Cục Con nuôi được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; Chi phí được để lại sử dụng; Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Tải về

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
225/QĐ-BTP
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
225/QĐ-BTP

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

T

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Ban hành: 28/05/2020
Hiệu lực: 16/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc

Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 03/03/2020.

Ban hành: 03/03/2020
Hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 13/2018/TT-BTP lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ