Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH 2018 thí điểm mô hình hỗ trợ người bán dâm

Tóm lược

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Khung định hình kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm.

Số hiệu: 1875/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Chính sách, Lao động - Tiền lương,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HỖ TRỢ XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM CÁC MÔ HÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN DÂM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Khung định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, dự toán, phê duyệt mức kinh phí thực hiện hàng năm cho các mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm đối với các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, các tổ chức hỗ trợ phát triển cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai thí điểm các mô hình ở địa phương; tổ chức đánh giá kết quả hàng năm và tổng kết việc thí điểm các mô hình vào năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Chi cục PCTNXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCTNXH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
28/12/2018
Văn bản được ban hành
1875/QĐ-LĐTBXH
01/01/2018
Văn bản có hiệu lực
1875/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH 2018 thí điểm mô hình hỗ trợ người bán dâm

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Khung định hình kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH quy định thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy chuẩn QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình.

Ban hành: 12/10/2018
Hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

C

Công điện 160/CĐ-TTg về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Công điện 160/CĐ-TTg ban hành ngày 11/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019
Hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành: 11/01/2019
Hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ