Quyết định 148/QĐ-BTTTT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Tóm lược

Quyết định 148/QĐ-BTTTT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 02/02/2018

Số hiệu: 148/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 02/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-BTTTT

 Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM LƯU CHIỂU ĐIỆN TỬ VÀ HỖ TRỢ BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử và hỗ trợ hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, phục vụ qun lý nhà nước về báo chí.

Tên giao dịch quốc tế: Online Archive and Press Assistance Centre (viết tắt là OAPAC).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.

3. Tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản và sử dụng tác phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật; bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung tác phẩm báo chí trên hệ thng lưu chiểu; tổ chức phân loại nội dung để lưu giữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí.

4. Làm đu mi phối hợp với các cơ quan báo điện tử đthực hiện kết ni và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử về hệ thống lưu chiểu điện tử.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kthuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

6. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia trong lĩnh vực báo điện tử; lưu trữ, hỗ trợ việc giám sát nội dung trên báo điện tử theo phân công của Cục trưởng.

7. Cung cấp các thông tin được lưu giữ theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí: hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra; cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu người truy cập báo điện tử; công tác đánh giá xếp hạng báo điện tử theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện đo kiểm, thnghiệm về kthuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực báo điện tử; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về báo điện tử.

9. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao k năng, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực báo điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các cơ quan báo chí và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.

11. Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí: tư vn hoạt động báo chí, tư vấn truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội tho, liên hoan, hội thi, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực báo chí trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

14. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật - Lưu chiểu điện t;

- Phòng Hỗ trợ hoạt động báo chí và dịch vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí quyết định.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc xây dựng, trình Cục trưởng quyết định trong tổng số lượng người làm việc được Bộ trưởng giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1906/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ báo chí.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ tr
ưởng;
- S
TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước TP.Hà Nội;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TCCB (900b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
02/02/2018
Văn bản được ban hành
148/QĐ-BTTTT
02/02/2018
Văn bản có hiệu lực
148/QĐ-BTTTT

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 1697/QĐ-BTTTT 2018 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Quyết định 1697/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0).

Ban hành: 23/10/2018
Hiệu lực: 23/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1596/QĐ-BTTTT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 1596/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1595/QĐ-BTTTT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 1595/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ