Quyết định 126/QĐ-TCT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí

Tóm lược

Quyết định 126/QĐ-TCT về quy trình và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế gửi đến Văn phòng Chính phủ qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 126/QĐ-TCT Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Quản lý thuế, phí và lệ phí, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Tổng cục Thuế Tổng Cục trưởng Bùi Văn Nam

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ GỬI ĐẾN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 722/TB-BTC ngày 4 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-TCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế làm việc của Tng cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, x lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế gửi đến Văn phòng Chính phủ qua Cổng thông tin điện t Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- V
ăn phòng Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo T
ng cục Thuế;
- Các vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;

- Cục Thuế các tnh, TP trực thuộc TW;
- Đại diện VP.TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, VP (HC,TH), CS(2)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

 

 
BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
126/QĐ-TCT
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
126/QĐ-TCT

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 897/TCT-QLN gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/03/2020
Hiệu lực: 03/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2451/TCT-CS năm 2018 Tổng Cục thuế ban hành

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hóa đơn trong thời gian 12 tháng.

Ban hành: 20/06/2018
Hiệu lực: 20/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1802/TCT-TNCN do Tổng Cục thuế ban hành

Về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.

Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 16/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 829/QĐ-TCT lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán

Quyết định 829/QĐ-TCT năm 2018 lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành ngày 16/04/2018

Ban hành: 16/04/2018
Hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ