Quyết định 113/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản

Tóm lược

Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 113/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Bắc Giang Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Bắc Giang Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Bc Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN TÂN YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của UBND huyện Tân Yên tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 18/01/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 90/TTr-TNMT ngày 02/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Yên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Xã An Dương

Xã Cao Thượng

Xã Cao Xá

Xã Đại Hóa

Xã Hp Đức

Xã Lam Cốt

Xã Lan Giới

Xã Liên Chung

Xã Liên Sơn

Xã Ngọc Châu

Xã Ngọc

Xã Ngọc Thiện

(1)

(2)

(3)

(4)=
(
5)+(6

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

20.834,11

1.113,67

686,36

1.512,09

501,62

976,47

914,60

562,83

1.206,94

767,17

957,44

910,60

1.392,79

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.801,77

861,02

501,64

1.144,48

369,06

771,94

684,18

442,89

990,90

628,78

727,08

638,12

1.038,18

1.1

Đất trồng lúa

LUA

8.268,40

380,68

244,08

563,10

267,42

230,88

373,09

243,43

421,90

255,03

322,48

401,34

757,91

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.628,41

317,79

196,12

298,16

241,38

213,74

356,63

199,54

238,20

183,70

235,17

337,45

685,64

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.078,21

41,94

32,23

99,43

18,05

105,38

51,77

9,07

126,29

20,94

18,74

38,53

43,41

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.824,73

177,11

137,45

304,25

54,62

298,04

188,64

104,13

196,55

240,67

239,71

124,22

116,37

1.4

Đất rng sản xuất

RSX

1.032,35

145,89

39,96

79,08

 

29,04

24,86

40,32

155,12

74,31

11,09

14,27

10,33

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.554,14

113,12

47,82

95,49

27,07

108,60

44,82

41,77

91,04

37,83

123,28

59,76

110,16

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

43,94

2,28

 

3,13

1,90

 

1,00

4,17

 

 

11,78

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.949,72

252,40

184,12

364,80

132,43

204,40

229,95

119,64

216,04

135,64

227,28

246,85

348,89

2.1

Đất quốc phòng

CQP

65,54

33,00

2,17

 

 

 

 

 

 

 

2,96

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

104,75

 

1,87

42,02

 

 

 

 

 

 

7,36

50,42

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

15,77

 

15,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

9,68

 

 

 

 

0,10

0,22

 

 

 

 

 

0,03

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

SKC

87,83

4,65

5,82

1,88

3,69

2,08

3,75

0,17

0,92

0,98

12,49

0,25

4,21

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

14,01

 

 

14,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.957,65

110,27

59,98

132,46

56,80

63,15

106,00

53,05

93,49

56,79

76,65

91,55

131,42

2.9

Đất di tích lịch sử văn hóa

DDT

6,55

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

1,04

 

1,18

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

9,27

0,02

0,42

0,02

0,02

0,42

0,25

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,51

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.773,59

70,76

75,29

132,80

55,75

90,15

77,09

47,96

77,26

55,36

82,95

75,28

146,19

2.12

Đất ở đô thị

ODT

116,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở Cơ quan

TSC

23,21

0,53

3,08

0,21

0,57

0,47

0,68

0,18

0,37

1,36

0,34

0,63

0,60

2.14

Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

176,45

11,07

6,94

9,97

6,91

3,44

9,82

3,56

3,04

6,84

6,98

8,77

13,60

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15,29

0,66

0,88

2,55

0,30

0,55

 

0,48

 

0,05

0,88

 

2,98

2.16

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

159,69

8,47

6,14

7,22

4,04

5,66

10,43

3,32

5,63

11,47

7,12

4,16

14,86

2.17

Đất SXVL xây dựng, làm đồ gốm

SKX

31,50

 

 

2,18

 

1,00

 

 

1,07

 

 

 

5,90

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

41,29

1,48

2,28

2,09

1,35

0,92

3,23

0,71

1,27

1,67

1,50

1,56

2,60

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TTN

22,65

0,86

0,26

2,08

0,31

1,35

0,91

0,17

2,56

1,10

1,03

0,47

1,25

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

253,87

2,73

 

12,16

2,40

34,30

13,33

4,68

27,45

 

25,92

13,70

20,49

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

52,89

3,50

3,10

1,05

0,29

0,81

1,70

5,34

2,96

 

0,04

 

2,84

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

7,30

 

0,12

2,10

 

 

2,01

 

 

 

 

 

0,23

3

Đất chưa sử dụng

CSD

82,62

0,25

0,60

2,81

0,13

0,13

0,47

0,30

 

2,75

3,08

25,63

5,72

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2018

Đơn vị tính: ha

 

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Ngọc Vân

Xã Nhã Nam

Xã Phúc Hòa

Xã Phúc Sơn

Xã Quang Tiến

Xã Quế Nham

Xã Song Vân

Xã Tân Trung

TT Cao Thượng

TT Nhã Nam

Xã Việt Lập

Xã Việt Ngọc

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+(6

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

20.834,11

1.080,11

427,55

1.085,35

575,60

581,19

1.042,99

834,77

1.007,34

257,63

131,72

1.445,02

862,25

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.801,77

841,62

311,17

869,64

436,60

433,96

707,36

641,55

819,24

91,07

76,97

1.159,47

614,85

1.1

Đất trồng lúa

LUA

8.268,40

511,74

194,50

321,46

274,04

304,54

436,16

378,70

417,79

46,40

48,16

499,07

374,50

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.628,41

479,91

156,22

145,94

271,03

280,94

315,86

356,23

315,01

37,33

36,43

372,68

357,31

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.078,21

48,58

26,51

30,63

32,91

12,86

69,54

55,32

44,83

3,32

4,97

50,92

91,94

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.824,73

201,91

37,72

441,81

86,98

54,46

39,46

156,44

208,35

32,09

20,52

265,10

98,13

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

1.032,35

16,22

35,95

20,63

29,33

4,37

48,68

6,46

101,10

3,14

 

129,47

12,73

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.554,14

56,78

16,49

50,85

13,34

57,73

107,49

44,63

44,17

6,12

3,32

214,91

37,55

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

43,94

6,39

 

4,26

 

 

6,03

 

3,00

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.949,72

236,51

116,38

214,96

138,86

147,23

318,20

191,28

185,20

166,48

54,73

273,91

243,53

2.1

Đất quốc phòng

CQP

65,54

 

 

7,62

 

 

8,33

 

 

0,44

 

11,02

 

2.2

Đất an ninh

CAN

104,75

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

0,08

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

15,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

9,68

 

 

 

 

 

8,74

 

 

0,35

0,16

 

0,08

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

SKC

87,83

7,48

0,51

0,15

3,82

1,10

4,50

0,30

2,02

3,62

6,18

4,22

13,04

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

14,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.957,65

101,90

40,19

86,80

58,30

57,71

146,56

91,61

73,70

47,24

17,00

134,75

70,28

2.9

Đất di tích lịch sử văn hóa

DDT

6,55

0,47

0,47

 

 

0,12

 

2,46

 

 

 

 

0,28

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

9,27

1,81

0,03

 

0,03

0,07

0,27

0,03

0,03

0,43

0,73

2,26

1,78

2.11

Đất tại nông thôn

ONT

1.773,59

75,70

61,23

80,55

53,42

58,09

93,23

67,68

85,09

 

 

104,00

107,76

2.12

Đất đô thị

ODT

116,54

1,30

 

1,30

 

 

 

 

 

90,60

23,34

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

23,21

0,92

0,42

1,35

0,25

0,54

3,07

1,26

0,39

5,13

0,39

0,30

0,17

2.14

Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

176,45

7,73

2,30

3,68

3,65

6,36

21,81

5,01

4,90

11,65

3,68

8,98

5,76

2.15

Đất sở tôn giáo

TON

15,29

 

0,06

1,05

0,60

0,51

0,02

1,19

1,57

0,68

0,11

0,17

 

2.16

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

159,69

9,37

3,63

6,48

3,21

3,75

9,93

6,73

7,57

3,56

1,92

5,08

9,94

2.17

Đất SXVL xây dựng, làm đồ gốm

SKX

31,50

 

 

 

 

 

11,51

 

 

 

 

 

9,84

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

41,29

2,86

1,25

1,59

1,88

0,90

0,95

1,72

2,25

2,53

0,32

2,27

2,11

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TTN

22,65

2,10

1,11

1,14

0,14

0,20

0,72

0,21

2,49

0,23

0,21

0,43

1,31

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

253,87

21,49

2,07

8,90

10,48

14,83

8,56

11,92

3,13

 

 

 

15,33

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

52,89

3,38

0,11

14,35

3,08

3,05

 

1,05

2,06

0,02

0,61

0,43

3,12

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

7,30

 

 

 

 

 

 

0,11

 

 

 

 

2,73

3

Đất chưa sử dụng

CSD

82,62

1,98

 

0,75

0,14

 

17,43

1,94

2,90

0,08

0,02

11,64

3,87

2. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2018

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã An Dương

Xã Cao Thượng

Xã Cao Xá

Xã Đại Hóa

Xã Hp Đức

Xã Lam Cốt

Xã Lan Giới

Xã Liên Chung

Xã Liên Sơn

Xã Ngọc Châu

Xã Ngọc

Xã Ngọc Thiện

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+(6)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

224,08

27,70

20,47

12,68

7,45

7,62

11,35

2,53

7,27

12,92

6,69

4,62

6,13

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

175,04

4,20

19,62

12,30

7,16

6,02

9,50

2,22

6,00

11,10

5,65

4,46

5,29

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

149,44

3,30

17,07

11,50

5,61

4,70

7,20

1,22

5,35

10,50

5,30

3,85

3,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

12,44

0,25

0,54

0,25

0,23

0,55

0,93

0,05

0,75

1,53

0,53

0,04

0,54

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,79

0,05

0,04

0,05

0,03

0,75

0,88

0,19

0,25

0,23

0,03

0,04

0,24

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

26,91

23,05

0,04

0,03

 

0,05

0,01

0,05

0,02

0,03

0,23

0,04

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

4,90

0,15

0,23

0,05

0,03

0,25

0,03

0,02

0,25

0,03

0,25

0,04

0,06

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

52,20

52,20

5,25

0,18

0,17

1,03

0,21

0,18

0,16

0,19

0,20

0,18

0,17

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trng cây lâu năm

LUA/CLN

2,50

0,10

0,11

0,10

0,11

0,10

0,10

0,11

0,10

0,10

0,11

0,10

0,10

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

2,75

0,08

0,06

0,93

0,10

0,08

0,06

0,08

0,10

0,08

0,06

0,08

0,10

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2018

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ngọc Vân

Xã Nhã Nam

Xã Phúc Hòa

Xã Phúc Sơn

Xã Quang Tiến

Xã Quế Nham

Xã Song Vân

Xã Tân Trung

TT Cao Thượng

TT Nhã Nam

Xã Việt Lập

Xã Việt Ngọc

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+(6)

(5)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

224,08

4,59

4,45

6,56

5,36

3,36

11,43

6,11

4,02

31,11

5,84

7,51

6,31

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

175,04

3,95

4,19

3,20

4,70

3,20

6,64

4,98

3,60

30,29

5,15

6,61

5,01

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

149,44

3,65

3,89

2,80

4,15

1,30

4,14

3,25

3,05

29,32

5,10

6,60

3,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

12,44

0,29

0,04

0,24

0,54

0,04

2,26

0,04

0,27

0,50

0,53

0,35

1,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,79

0,29

0,04

0,04

0,04

0,04

0,26

1,04

0,05

0,08

0,03

0,05

0,05

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

26,91

0,02

0,04

3,04

0,04

0,04

0,02

0,01

0,05

 

 

0,05

0,05

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

4,90

0,04

0,14

0,04

0,04

0,04

2,25

0,04

0,05

0,24

0,13

0,45

0,05

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

52,20

52,20

52,20

0,19

0,16

0,18

0,21

0,18

0,16

0,21

0,19

0,16

0,20

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

2,50

0,11

0,10

0,10

0,11

0,10

0,10

0,11

0,11

0,10

0,10

0,11

0,11

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

2,75

0,08

0,06

0,08

0,10

0,08

0,06

0,10

0,08

0,06

0,10

0,08

0,06

3. Diện tích đất cần thu hồi năm 2018

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng điện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã An Dương

Xã Cao Thượng

Xã Cao Xá

Xã Đại Hóa

Xã Hp Đức

Xã Lam Cốt

Xã Lan Giới

Xã Liên Chung

Xã Liên Sơn

Xã Ngọc Châu

Xã Ngọc

Xã Ngọc Thiện

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)
+(6)..

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

NNP

200,78

26,71

19,48

11,69

6,48

6,63

10,38

1,60

6,28

11,93

5,70

3,69

5,22

1.1

Đất trồng lúa

LUA

154,60

3,35

18,77

11,45

6,31

5,17

8,65

1,37

5,15

10,25

4,80

3,61

4,44

 

Tr. đó: Đất chuyên trng lúa nước (2 vụ trở lên)

LUC

129,00

2,45

16,22

10,65

4,76

3,85

6,35

0,37

4,50

9,65

4,45

3,00

2,74

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,90

0,17

0,46

0,17

0,15

0,47

0,85

0,03

0,67

1,45

0,45

0,02

0,52

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

4,31

0,03

0,02

0,03

0,01

0,73

0,86

0,17

0,23

0,21

0,01

0,02

0,22

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

26,55

23,03

0,02

0,01

 

0,03

0,01

0,03

 

0,01

0,21

0,02

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,42

0,13

0,21

0,03

0,01

0,23

0,01

 

0,23

0,01

0,23

0,02

0,04

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất cn thu hi năm 2018 (tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng điện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ngọc Vân

Xã Nhã Nam

Xã Phúc Hòa

Xã Phúc Sơn

Xã Quang Tiến

Xã Quế Nham

Xã Song Vân

Xã Tân Trung

TT Cao Thượng

TT Nhã Nam

Xã Việt Lập

Xã Việt Ngọc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)
+(6)..

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

Đất nông nghiệp

NNP

200,78

3,60

3,52

5,57

4,37

2,43

10,44

5,20

3,05

30,14

4,87

6,52

5,32

1.1

Đất trồng lúa

LUA

154,60

3,10

3,34

2,35

3,85

2,35

5,79

4,13

2,75

29,44

4,30

5,76

4,16

 

Tr. đó: Đất chuyên trng lúa nước (2 vụ trở lên)

LUC

129,00

2,80

3,04

1,95

3,30

0,45

3,29

2,40

2,20

28,47

4,25

5,75

2,15

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,90

0,21

0,02

0,16

0,46

0,02

2,18

0,02

0,21

0,42

0,45

0,27

1,07

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

4,31

0,27

0,02

0,02

0,02

0,02

0,24

1,02

0,03

0,06

0,01

0,03

0,03

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

26,55

 

0,02

3,02

0,02

0,02

 

0,01

0,03

 

 

0,03

0,03

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,42

0,02

0,12

0,02

0,02

0,02

2,23

0,02

0,03

0,22

0,11

0,43

0,03

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao UBND huyện Tân Yên:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại các xã, thị trấn; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai,

Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (lưu HS);
- Lưu: VT,TN. Thắng,
Bn điện tử:
VP UBND tỉnh:
- LĐVP, các phòng chuyên viên;
- Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
113/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
113/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 1425/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1425/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1424/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1424/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 91/2009/QĐ-UBND quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ