Nội dung quản lý nhà nước về du lịch

13:54 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Xây dựng và tổ chức thực hiện cheiesn lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật..là những nội dung quản lý nhà nước về du lịch. Chi tiết tại Điều 10 Luật du lịch 2005.
Theo Điều 10 Luật du lịch năm 2005 đã quy định:
 
Điều 10. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch
 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch.
 
2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động du lịch.
 
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch.

Nội dung quản lý nhà nước về du lịch

Hình ảnh minh họa: Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch (Nguồn: Báo du lịch)

4. Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.
 
5. Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, xác định khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch.
 
6. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài.
 
7. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý nhà nước về du lịch.
 
8. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch.
 
9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch.
Chia sẻ