Người chuyển giới có được cấp mới thẻ căn cước công dân không?

09:34 - 23/07/2018 Tin pháp luật
Người chuyển giới hoàn toàn có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch và có quyền được làm thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014 với hộ tên và giới tính mới.
 Người chuyển giới có được cấp mới thẻ căn cước công dân không

Hình ảnh minh họa: Cấp mới thẻ căn cước công dân cho người chuyển giới

 
Từ ngày 1/1/2016 Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực và Luật hộ tịch 2014 đã quy định về quyền thay đổi hộ tịch đối với người chuyển đổi giới tính, cụ thể như sau:
 
Điều 36 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền xác định lại giới tính:
 
"1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.
 
Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.
 
2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan."
 
Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định:
 
"2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
 
a) Thay đổi quốc tịch;
 
b) Xác định cha, mẹ, con;
 
c) Xác định lại giới tính;
 
d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 
đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;
 
e) Công nhận giám hộ;
 
g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự."
 
Như vậy khi đã chuyển đổi giới tính bạn hoàn toàn có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 đồng thời bạn cũng có quyền được làm thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014 với hộ tên và giới tính mới.
Chia sẻ